celoj
‣ arigu ĉiun sinonimon, kaj figuran kaj metaforan
‣ inkluzivu aparte kunmetitajn vortojn
‣ kunmetitaj vortoj ĉiam havu siajn finaĵojn (ekz. okulfrapa → okulofrapa, facilanima → faciloanima)
‣ estu priskriba ol proskriba
paŝoj
🗹​​​​​​​ sinonimigi bazajn a-vortojn
☒ sinonimigi bazajn i-vortojn
☐ sinonimigi bazajn o-vortojn
☐ sinonimigi la sinonimojn
☐ ordigi laŭ "sinonimeco"
☐ marki neologismojn
eraroj, aldonoj, kaj ĝustigoj
Se vorto ne troviĝas ĉi tie kaj vi pensas ke vorto estas aldoninda/aldonenda, bonvolu uzi la "kontaki" ligilon ĉe la supro de la paĝo.
konsileto
Ĉi tiu paĝo ankaŭ atingeblas pere de sinonimaro.com.
averto
Ĉi tiu projekto komenciĝis je malfrua 2019. Se vi povas vidi ĉi tiun averton, la Sinonimaro ankoraŭ estas konstruata.
lasta ĝisdatigo: 2020-08-12
a
abrupta: akra, kruda, malmilda, senprepara, subita
absoluta: malrelativa, nepra, senescepta, senkondiĉa, senmanka, senrezerva
abstini: fasti, sindeteni
absurda: kontraŭdira, kontraŭracia, memkontraŭdira, sensenca
abunda: amasa, multa, riĉa
aĉeti: komerci
acida: akra, pika
adapti: akomodi, alfari, alĝustigi, konformigi, kunigi
adekvata: konforma, konvena, taŭga
adicii: aldoni, kunigi
administri: prizorgi
admiri: kontempli, miri
admoni: averti, instigi, kuraĝigi, skoldi
adori: ami, honori, respekti
afabla: ĝentila, plaĉa
aflikti: ĉagreni, korpremi, malĝojigi
agema: aktiva, vigla, viva
agi: fari
agiti: malkvietigi, maltrankviligi, propagandi, skuetadi, skui
agrabla: plaĉa, plezuriga
akceli: helpi, plifruigi, pliprogresigi, plirapidigi, sukcesigi
akiri: atingi, gajni, kapti, konkeri, preni, ricevi, rikolti
akompani: kunesti, kuniri, kunludi
akra: akuta, dolora, forta, malmilda, pika, severa, tranĉa
aktiva: agema
aktuala: furora, moda, sensacia, urĝa, ĝustatempa
akurata: ĝustatempa
akuta: akra
akuzi: kulpigi, riproĉi
alia: diferenca, malsama
alta: granda, nobla, supera
aludi: sugesti
amara: akra, maldolĉa, malmida, pika
ami: favori, frandi, inkini, preferi, ŝati
amika: varma
ampleksa: granda
amuzi: distri, gajigi
anonci: antaŭdiri, avizi, disfamigi, diskonigi, distrumpeti, heroldi, publikigi
aparta: disigita, izolita, malkomuna, malkuna, unuopa
aparteni: dependi, enhavi
aperi: aspekti, brili, ekmontriĝi, prezenti, publikigi, ŝajni, ŝpruci, videbliĝi, vidigi
aplaŭdi: aklami, aprobi, manplaŭdi, ovacii?, samopinii
apogi: firmigi, pliaŭtoritatigi, subteni
aprobi: akcepti, amen, aplaŭdi, konsenti, laŭdi, sanktcii
aranĝi: ordigi, organizi, prepari, pretigi, prizorgi, strukturi
arbitra: liberovola, propradecida
arda: brulanta, fervora, pasia, varmega
armi: batalopretigi, plifortigi, provizi
asekuri: certigi, gardi, protekti, sekurigi, sendanĝerigi, ŝirmi, subteni
aserti: certigi, pretendi, verigi
asisti: helpi
aspekti: aperi, ekvidiĝi, mieni, montriĝi, ŝajni, vidigi
ataki: ekdifekti, ekkapti, frapi, mordi, sieĝi, trafi
atendi: antaŭvidi, esperi, fidi, kalkuli, opinii, postuli, prepari, resti, supozi, timi
atenta: konsideranta, vigla
atesti: certigi, ĵuri, montri, pruvi, raporti
atingi: akiri, aliri, efektivigi, gajni, okupi, renkonti, ricevi, tuŝi
aŭdaca: kuraĝoplena, maltima, riskema
aŭdi: aŭskulti
aŭskulti: aŭdi, obei, sekvi
avara: ŝparema
averti: antaŭsciigi, atentigi, avizi, deadmoni, konsili, malkonsili
avida: dezirema, posedema, ricevema
b
babili: blablai, disdiri, interparoli, vortmueli
bagatela: malgrava, malinda, malserioza, neglektinda, sensignifa, senvalora, vanta
baki: kuiri, malmoligi
balai: brosi, purigi
balanci: luli, ŝanceli, svingi
baloti: elekti, voĉodoni
bani: lavi, purigi, saturi, trempi
bapti: inaŭgri, purigi, sanktigi
barakti: kontraŭstari, lukti, malcedi, penadi, rezisti, svingi, tordiĝi
batali: ataki, barakti, defendi, kontesti, kritiki, lukti, refuti
bati: frapi, mortigi, punfrapi
bedaŭri: ĉagreni, domaĝi, funebri, malĝoji, malkontentigi, penti
bela: brila, eleganta, plaĉa
beni: favori, konsekri, sanktigi
bezoni: deziri, malhavi, necesigi, postuli
blanka: kompleta, neplenigita, senrezulta
blasfemi: insulti, malbeni, ofendi, sakri​​​​​​​
bleki: boji, grumbli, grunti, heni, hojli, hurli, kluki, kriegi, miaŭi, muĝi, pepi, trili, ululi
blinda: kripla, vidopovomanka
blonda: flava, helobruna, heloflava, ora
blua: cejana, ĉielkolora, kobalta, lazura, safira, turkisa
boji: bleki, parolaĉi
boli: ardi, eksplodi, fervori, fulmi, ŝaŭmi
bona: afabla, favora, feliĉa, helpema, humana, kompatema, konforma, laŭregula, perfekta, profitiga, taŭga
brava: bonokora, honesta, kuraĝa, lojala, maltima
brili: fajri, flagri, flami, flori, fulmi, glimi, heli, lumi
brui: atentigi, ĉirpi, eksplodi, kraki, krii, sibli, tondri, tumulti, zumi
bruli: ardi, flagri, flami, konsumiĝi
bruna: malhela
buĉi: mortigi
c
cedi: allasi, fleksiĝi, kliniĝi, malokupi, nekontraŭstari, obei, retrocedi, rezigni, sinretiri
certa: difinebla, nedubanta, nedubebla
cetera: restanta
cirkuli: ĉirkaŭiri
citi: mencii, ripeti
civila: laika?, neeklezia, nepolitika
civilizi: klerigi, kulturigi, malbarbarigi, mildigi, plidelikatigi
ĉ
ĉagreni: ĉikani, inciti, malplezurigi, tedi, turmenti
ĉarma: agrabla, alloga, loga, plaĉa
ĉasi: persekuti
ĉerpi: elpreni, eltiri
ĉesi: finiĝi, halti
ĉifri: enciferigi

d
danci: balanciĝi, korposkui
daŭri: estadi, persisti, sinteni, vivi
deci: kongrui, meriti, taŭgi
decidi: destini, determini, difini, solvi, verdikti
dediĉi: destini, fordoni, oferi
defendi: argumenti, helpi, kontraŭstari, pledi, protekti, ŝirmi
deĵori: ofici, servi
deklari: anonci, proklami, publikigi, sciigi
delegi: deputi, komisii, misii
delikata: difektebla, diskreta, dolĉa, elektema, impresebla, maldika, malforta, milda, neofendema, netroiganta, nobla, plaĉa, rafinita, sagaca, sentema, subtila, tikla
densa: dika
dependi: aparteni, obei
deponi: postlasi, precipitigi, sedimentiĝi, surfundigi
deputi: delegi
desegni: bildigi, figuri, konturi, pentri, plani, priskribi, projekti, skizi, streki
destini: asigni, dediĉi, difini, disponi
detala: kompleta, pendanta, preciza
deteni: malhelpi, malpermesi
determini: decidi, destini, difini, pliprecizigi
detrui: abolicii, cindrigi, disbati, faligi, forbalai, forigi, forstreki, forviŝi, frakasi, konsumi, malkonstrui, mortigi, neniigi, nuligi, pereigi, polvigi, renversi, rompi, ruinigi
devi: bezoni, ŝuldi
deziri: avidi, envii, sopiri
difekti: alteracii, fuŝi, konfuzi, korodi, kripligi, malutili, rompi, subfosi
diferenci: dekliniĝi, devii, distingiĝi, diverĝi, kontrasti, varii
difini: asigni, atribui, fiksi, klarigi, precizigi, preskribi, vortigi
digesti: asimili
dika: granda
diligenta: agema, atenta, efika, fervora, laborema, rapida, zorgema
diri: esprimi, paroli, rakonti
diskuti: debati, disputi, polemiki
disputi: debati, diskuti, konflikti, kvereli, opinii, polemiki
distingebla: kontrasta, neta
distingi: kontrasti, malkonfuzi, percepti
distri: malabsorbigi, malatentigi, malenuigi, mallacigi, malstreĉi
distribui: disdividi, disdoni, dispartigi
diveni: hipotezi, konjekti, supozi, suspekti
diversa: malsama, malsamspeca
dividi: apartigi, disapartigi, disdoni, disigi, distribui, divizori, fendi, onigi, partopreni, tranĉi
dolĉa: agrabla, ĉarma, delikata, facila, glata, ĝuiga, kvieta, malakra, miela, modera, plaĉa, sukera, velura
domaĝi: indulgi, kompati
doni: disponigi, donaci, estigi, konsenti, oferi, rezultigi
dorloti: ami, daŭrigi, favori, karesi, komplezi, permesadi, superŝuti
dresi: eduki, ekzerci, malsovaĝiĝi, trejni?
droni: embarasiĝi, enprofundiĝi, implikiĝi, malaperi, perdiĝi, perei, ŝipperei, sufokiĝi
dubi: heziti, ŝanceliĝi, sindemandi?
e
ebena: glata, plata
ebla: eventuala, probabla
ebria: malsobra
eduki: disciplini, flegi, guverni, instrui, kulturi, malsovaĝigi
efektiva: fakta, reala, vera
efemera: maldaŭra, malkonstanta, nedaŭra, pasanta, pasema, unutaga
efika: agema, diligenta, drasta, energia, forta, intensa
efiki: fari, influi
ega: enorma, giganta, kolosa
ekipi: garni, instali, provizi
eksciti: agiti, elektrumi, inciti, intensigi, plivivigi, stimuli, vigligi
ekskursi: migri, promenadi, promeni
ekspedi: enpoŝtigi, sendi
eksplodi: brui, diskrevi, disrompiĝi, dissalti, dissplitiĝi, ekflami, eksterigi, flagri, komenciĝi
ekstrema: altograda, fora
ekzakta: ĝusta, preciza, senerara
ekzameni: esplori, pririgardi, rigardi
ekzekuti: mortigi
ekzerci: lertigi, trejni
ekzisti: esti, vivi
elasta: aliformiĝebla, fleksebla, kuntiriĝanta?, malrigida
eleganta: distinginda, pimpa, ŝinka
elekti: baloti, preni, voĉodoni
elstara: eminenta, rimarkinda
eminenta: elstara, fama, glora, rimarkinda, unuaranga
ena: interna
enketi: detektivi, esplori
enorma: ega, grandega
entrepreni: iniciati, komenci
envii: avidi, ĵaluzi
erari: malpravi, peki
escepti: malakcepti, preterlasi
eskapi: eviti, saviĝi
esperi: antaŭvidi, atendi, deziri, fidi, sopiri
esplori: ekzameni, enketi, informiĝi, serĉi, sondi, studi
esprimi: vortigi
establi: fondi, instali, malfermi, starigi
esti: ekzisti, troviĝi
estingi: ĉesigi, kvietigi, malaperigi, malŝalti, sufoki
etendi: disvastigi, malplidikigi, pliampleksigi, plilongigi, sterni, streĉi
eterna: ĉiama
evidenta: certa, klara, okulofrapa, palpebla, senduba, videbla
eviti: eskapi, forkuri
evolui: aliformiĝi, disvolviĝi, evolucii
f
facila: neintensa, senpena
falĉi: buĉi, detranĉi, mortigi
faldi: krispigi, sulkigi
fali: etendiĝi, malkreski, malleviĝi, supreniri
falsa: artaĵa, artefarita, falsita, malvera, neaŭtentika, neĝusta, nenatura, nevera
falsi: imiti, ŝajnigi, trompi
fama: konata, populara
familiara: intima, senceremonia, senĝena
fandi: likvigi
fanfaroni: brustoŝveli, pretendi, singlori, sinlaŭdi
fari: agi, efektivigi, efiki, estigi, fabriki, formi, igi, kaŭzi, kompili, komponi, krei, nomumi, okazi, pretigi, produkti, verki
farmi: ekspluati, lui
fasti: abstini, malsati, sindeteni
favora: bonvola, faciliga, helpopreta, helpotaŭga, indulga, komplezema, sukcesiga
feliĉa: beata, ĉarma, ĝoja, prospera, rava
fera: fortika, malmola, neindulga, nelacigebla, senceda, severa
fermi: fini, kroni, ŝlosi
fervora: diligenta, pasia
festeni: frandi
festi: celebri, glori, soleni
fidela: ekzakta, fidinda, lojala
fidi: konfidi, kredi
fiera: aroganta, malhumila, malmodesta, memfida, sinŝatanta, vanta
fiksa: nemovebla, senŝanĝa
fiksi: alforĝi, alglui, alkroĉi, alligi, alteni, definitivigi, difini, firmigi, najli, senmovigi
fini: abolicii, detrui, ekstermi, estingi, faligi, fermi, kompletigi, kroni, nuligi, plenumi, renversi, ruinigi
firma: daŭra, fiksita, fortika, kompakta, konstanta, nerompebla, neŝancebla, neskuebla, persista, sekura, solida, stabila
flati: kaĵoli, laŭdi
flava: citrona, hela, trikita
flegi: bonoteni, kreskigi, prizorgi, zorgi
fleksi: akrigi, cedigi, kurbigi, obeigi
fliki: ripari
flirti: amindumi, koketi, papili
flugi: flui, gliti, pasi
flui: flugi, kuri, ruliĝi, superŝuti, verŝigi
flustri: brueti, murmureti, suflori, sursuri
fondi: bazi, establi, fundamenti, instali, krei, motivi, starigi
fora: malproksima
forgesi: enterigi, entombigi, formeti, malmemori
forĝi: formi
forta: altgrada, firma, fortika, intensa, kapabla, potenca
fortika: fera, firma, roka, ŝtala
fosi: bori, esplori, kavigi, plugi, profundigi, serĉi
fotografi: foti
frakasi: afliktegi, detrui, dispecetigi, disrompi, ekstermi, neniigi, nuligi, plenovenki, polvigi, refuti, rompi, ruinigi
frandi: festeni, ĝui, gustumi, manĝegi, sinregali
frapi: aplaŭdi, atentigi, bati, mirigi, plagi, plaŭdi, puni, trafi, tuŝegi, vipi
fremda: ekstera, ekzota, malpropra, nekonata, senrilata, transmara
freneza: delira, furioza, mania, muŝa, sciura
freŝa: bonokvalita, bonostata, difektita, ĵusa, vigla
friti: kuiri
frizi: krispigi
froti: grati, poluri, premoŝovi, skrapi, viŝi
fuĝi: forkuri, rifuĝi
furioza: freneza, kolera, rabia, sovaĝa
fuŝi: difekti, faraĉi, saboti, veneni
g
gaja: bonohumora, faciloanima, ĝojomiena, kontenta, ridohumora, viva
gajni: akiri, atingi, enspezi, konkeri, perlabori, profiti, ricevi, rikolti
garantii: asekuri, aserti, certigi, kaŭcii, prirespondi, promesi, responsi
gardi: atenti, evitigi, konservi, protekti, reteni, ŝirmi, teni
garni: ekipi, ornami, provizi
gesti: signi
giganta: ciklopa, ega, grandega, kolosa, mamuta
glata: dolĉa, facila, flata, glita, karesa, malraspa, plata, senbara, senembarasa, senobstrukca
gliti: rampi
gracia: bela, delikata, plaĉa
granda: ampleksa, elefanta, eminenta, forta, giganta, grava, kolosa, potenca, troa
grandioza: granda, impona, majesta, pompa
grati: froti, skrapi
gratuli: bondeziri, komplimenti
grava: influa?, serioza, signifa
grimpi: rampi, suriri
grinci: brui, knari
griza: cindrokolora, pala, senkolora
grumbli: bleki, brui, murmuri
gvidi: direkti, estri, regi
ĝ
ĝemi: plendi
ĝenerala: malspeciala, neaparta, neindividua
ĝeni: bari, heziti, konfuzi, malfaciligi, malhelpi, obstrukci, premi, tedi
ĝentila: afabla, bonomaniera, deca
ĝoja: feliĉa, gaja, kontenta
ĝoji: ĝui
ĝui: frandi, ĝoji, koni, profiti, sperti, uzi
ĝusta: konforma
h
haki: apartigi, detrui, difekti, tranĉi
halti: ĉesi, frostiĝi, intermiti, paŭzi, ripozi, striki
havi: disponi, interrilati, porti, posedi, prezenti, sperti
hejti: klimatizi, varmigi
hela: brila, klara, luma, pala, serena
helpi: akceli, apogi, asisti, defendi, faciligi, favori, oferi, peri, progresigi, protekti, subteni, sukuri
heredi: ricevi, transdoni, transigi
heziti: dubi, ĝeni, halti, palpi, ŝanceliĝi, timi
honesta: brava, fidela, konscienca, lojala, verema
honti: humiliĝi, malfieri
humana: bonofarema, helpema, kompatema
humida: malseka
humila: malfiera, respektema
ĥ
i
identa: egala, kongrua, sama
ignori: malatenti, neatenti, neglekti, preteratenti, preterlasi, prisilenti
ilustri: klarigi, ornami
imagi: elpensi, fantazii, koncepti, pentri, prezenti, supozi
imiti: inspiriĝi, kopii, moki, paŭsi, reprodukti, ŝafi, samfari, speguli
impliki: bari, bridi, ĉirkaŭtordi, ĉirkaŭvolvi, embarasi, enteni, ĝeni, kompliki, konfuzi, ligi, malfaciligi, malhelpi, obstrukci, vindi
importi: aĉeti, enporti, venigi
inciti: agaci, agiti, ĉagreni, defii, eksciti, instigi, iriti, malamuzi, naski, nervozigi, piki, provoki, spiti, stimuli, suferigi, turmenti, veki, vigligi
indiferenta: apatia, flegma, glacia, inerta, malvarma, sendiferenta, senzorga, tutegala
indigni: ĉagreni, skandali, ŝoki
indiki: atesti, informi, montri, sciigi, sugesti, supozigi
indulgi: domaĝi, kompati, pacienci, pardoni
infekti: malsanigi
influi: efiki, inspiri, instigi, lobii, modifi
informi: anonci, avizi, indiki, klarigi, konigi, sciigi
iniciati: debuti, entrepreni, envojigi, impulsi, inaŭgri, instigi, komenci, lanĉi, levi, pioniri, veki
injekti: enŝprucigi
insidi: malutili, trompi
insisti: akcenti, emfazi, intensigi, obstini, persisti, reliefigi, substreki, trudi, urĝi
inspiri: dikti, estigi, gvidi, infekti, influi, inokuli, instigi, komuniki, konsili, suflori, sugesti
instali: aranĝi, ekipi, enoficigi, enpostenigi, establi, fondi, munti, organizi, starigi
instigi: admoni, alvoki, decidigi, impulsi, inciti, influi, iniciati, inklinigi, inspiri, inviti, konsili, kuraĝigi, logi, peli, persvadi, premi, puŝi, rezultatigi, sproni, stimuli, suflori, sugesti, tenti, urĝi, vigligi
instrui: eduki, instrukcii, kateĥizi, klerigi, lernigi
insulti: blasfemi, humiligi, malbondiri, mallaŭdi, moki, ofendi, riproĉi
inteligenta: pensema?, prudenta, saĝa, sagaca, sprita
intenci: celi, plani, projekti, voli
intensa: agema, brila, densa, efika, forta, klara, vigla, viva
interesi: gravi, koncerni
interna: ena, malekstera
interpreti: klarigi, komenti, ludi, malkaŝi, plenumi, prezenti, traduki
intima: familiara, hejmeca, interna, neekstera, nepublika
inundi: superbordiĝi, superverŝi
inventi: elpensi, eltrovi, krei, malkovri
inviti: alvoki, instigi, logi, peti
iri: funkcii, moviĝi, progresi, vagi, veturi
izoli: apartigi, bari, ĉesigi, ekzili, relegacii
j
juĝi: arbitracii, decidi, esplori, esprimi, kritiki, taksi, trovi
juna: freŝa, nova
jungi: alligi
justa: ĝusta, leĝa, prava, rajta
ĵ
ĵaluza: avida
ĵeti: direkti, estigi, formovi, puŝi
ĵuri: atesti
k
kaduka: efemera, falonta, malfortika, pereonta, putra, ruiniĝinta, ŝima
kalkuli: alklasigi, komputi, konsideri, nombri
kanti: bleki, ĉirpi, deklami, flustri, pepi, sursuri
kaprica: neantaŭvidebla, nekonstanta, senkaŭza, senmotiva, stranga, subita
kapti: atingi, delogi, eniĝi, invadi, logotrompi, okupi, preni, rabi, suprizi, trafi
karesi: dorloti, feliĉigi, plezurigi, tuŝeti
kaŝi: forĵongli, forsekretigi, forsilenti, kovri, malmontri, maski, sekreti, ŝirmi, sufoki, vuali
kelka: ia, ioma
klara: distingebla, evidenta, hela, klara, malkonfuza, malraŭka, neobtuza, preciza, videbla
klasika: harmonia, imitinda, konservinda, matura, modela, norma, referenca, stabila, tradicia
klini: cedigi, emigi, inklinigi, obei, oblikvigi, subigi
knedi: formigi, miksi, premadi, prilabori
knufli *​​​​​​​: amoroteni, karesobrakumi, karesoteni
koketa: eleganta, flirtema, galanta, ornamoama
kolektiva: komuna, korporacia, kuniganta, opa
koleri: boli, eksplodi, flamiĝi, furiozi
kolizii: interbatali, karamboli, konflikti, kontraŭi, neakordiĝi, puŝiĝi, renkonti, tuŝegi
komandi: estri, ordoni
kombi: malkonfuzi, ordigi, purigi
kombini: interaranĝi, kunigi, kunmeti, kunordigi, lig, permuti, ŝpini, teksi, unuigi
komenci: eki, entrepreni, envojigi, inaŭgri, iniciati, lanĉi, malfermi, starti, veki
komerci: aĉeti, interŝanĝi, negoci, reklami, ŝakri, vendi
komforta: favora, oportuna, ripoziga
komika: amuza, komedia, ridiga
komisii: delegi, farigi, konfidi, starigi
kompari: interrilatigi, rilatigi
kompati: domaĝi, kondolenci
kompensi: ekvilibrigi, kontraŭpezi, kovri
kompetenta: kapabla, konohava, lerta
kompleta: perfekta, plena, senerara, senmanka, tuta
komplezi: bonovoli, dorloti, kontentigi, volonti
kompliki: malfaciligi, malsimpligi
komponi: kombini, konstrui, kunmeti, verki
kompromiti: enmiksi, misfamigi
komuna: banala, ĝenerala, ordinara, socia, triviala, vulgara
komuniki: infekti, inokuli, konigi, sciigi, transdoni, transigi
koncentri: akumuli, amasigi, arigi, fokusigi, kolekti, maldiluli
koncerni: interesi, rilati, temi, tuŝi
kondamni: destini, devigi, mallaŭdi, verdikti
konduki: agigi, alvenigi, direkti, ebligi, gvidi, irigi, piloti, regi
konfesi: agnoski
konfirmi: apogi, aserti, aŭtentikigi, certigi, firmigi, jesigi, konfirmacii, kontroli, pravigi, pruvi, rajtigi, sankcii, subskribi, subteni
konfiti: konservi
konforma: adekvata, ekzakta, fidela, laŭa, modela, obea
konfuzi: difekti, embarasi, hontigi, impliki, intermiksi, konsterni, kunfandi, malaranĝi, maltrankviligi, miksi, nebuligi, senaplombigi
koni: ĝui, koncepti, scii, sperti, suferi
konjekti: antaŭkoni, antaŭscii, deĉifri, diveni, supozi, suspekti
konkuri: vetobatali
konsenti: akcepti, aprobi, cedi, jesi, kredi, malrifuzi, samoopinii
konservi: fordoni, gardi, persisti, protekti, reteni, rezigni, savi, ŝpari
konsideri: ekzameni, kalkuli, mediti, pripensi, rigardi, ŝati, taksi
konsili: instigi, rekomendi
konsoli: malakrigi, mildigi
konstanta: daŭra, kontinua, nepasa, senhalta
konstrui: aranĝi, komponi, organizi, starigi
konsumi: detrui, elĉerpi, elspezi, elsuĉi, formanĝi, foruzi, lacigi, malfortigi, pereigi, ruinigi
kontenta: feliĉa, ĝoja, sata, sendezirema
kontesti: batali, malakcepti, malkonfirmi, malkonsenti, pridisputi, protesti, refuti, rifuzi
kontroli: ekzameni, esplori, inspekti, konfirmi, konvinkiĝi, superrigardi
konvena: deca, konforma, oportuna
konversacii: interparoladi, konversi
konvinki: argumenti, decidigi, evidentigi, persvadi, pruvi
korekti: amendamenti, amendi, editori, ĝustigi, plibonigi, rebonigi, reĝustigi, retuŝi, ripari, ŝanĝi
kovri: drapiri, enteni, envolvi, garni, inkluzivi, kaŝi, kompensi, ŝirmi, ŝuti, tapeti, tegi, trakti, vesti, vindi, vuali
kraĉi: elĵeti, sputi
kredi: aprobi, fidi, konfidi, konsenti, opinii, supozi
krei: aranĝi, establi, estigi, instali, naski, organizi, starigi, veki
kreski: altiĝi, burĝoni, flori, ĝermi, grandiĝi, leviĝi, naskiĝi, plifortiĝi, pligrandiĝi, pliintensiĝi, vastiĝi
krevi: eksplodi, fendiĝi, kraki, rompiĝi, splitiĝi
krii: voĉi, voki
kripla: difektita, kapablomanka, malsana, vundita
kritiki: batali, ekzameni, juĝi, mallaŭdi, moki, recenzi
kroĉi: fiski, implikiĝi, ligi
kruda: abrupta, bruta, instinkta, malagrabla, malĝentila, malklera, malmilda, natura, nedelikata, neharmonia, nekulturita, nekuririta, nepreparita, neprilaborita, primitiva, sovaĝa, vulgaroanima
kruela: aflikta, doloriga, malĝojiga, malhumana, suferiga, turmentema
kruta: abrupta, dekliva
kudri: kunigi, kunligi
kuiri: baki, brogi, friti, infuzi, kradorosti, poĉi, rosti, stufi
kulturi: bredi, civilizi, eduki, formi, klerigi, nutri, plugi, sterki, zorgi
kuraci: resanigi, sanigi, terapii
kuraĝa: aŭdaca, brava, heroa, maltima, nobla
kurioza: nekutima, rimarkinda, stranga, vidinda
kvieta: dolĉa, malsovaĝa, milda, nekolerema, nepasia, paca, pacema, paciga, senmova
l
laca: konsumita, malfreŝa, malvigla, tedita
lama: difektita, kripla, malĝusta, nekompleta, netaŭga
larĝa: ampleksa, granda, multampleksa, vasta
lasta: ekstrema
laŭa: konforma, kuŝanta
laŭdi: aprobi, flati, glori, panegiri
laŭta: efekta, emfaza, forta, intensa
lavi: bani, gargari, lesivi, purigi, tani
lerni: edukiĝadi
lerta: facilmova, gracia, kapabla, rapida
levi: altigi, iniciati, plialtigi, pliigi, suprenirigi
libera: arbitra, aŭtonoma, facila, kvita, laŭplaĉa, nedevigita, nemalhelpata, nesubmetita, senbara, senceremonia, senembarasa, senĝena, senregula, spontanea, vakanta
ligi: alĉenigi, alglui, alteni, ebligi, fiksi, impliki, interplekti, interrilatigi, kateni, kroĉi, kunigi, limigi, najli, nodi
liveri: alporti, doni, havigi, prezenti, provizi, transdoni
logi: altiri, instigi, inviti, naski, tenti
loĝi: gasti, nestiĝi, restadi, rezidi
lojala: fidela, fidinda
longa: akcenta, daŭra, eterna, fermita, granda, tirata
lubriki: glitemigi, olei, ŝmiri
ludi: distri, hipokriti, muziki, ŝajnigi, sinamuzi, sindistri
lui: farmi, prunti
lukti: barakti, batali
luli: balanceti, dormigi, kvazaŭdormigi, kvietigi, oscili
luma: hela, senzorga
lumi: brili, radii
m
maĉi: dispremi, mueli, pisti
majesta: grandioza, pompa
malica: malbonofarema, malfeliĉigema
manĝi: gluti, konsumi, maĉi
manipuli: funkciigi, manovri, preni, uzi
manki: foresti, malesti
manovri: atingi, klopodi, manipuli
marŝi: iri, paŝi
masoni: konstrui, starigi
matura: esplorita, finstudita, forta, kapabla, plenokreska, provita, taŭga
mediti: absorbi, cerbumi, enpensiĝi, pripensi, silentiĝi
melki: eltiri
memori: gravuri, konservi
mencii: citi
mensogi: ŝajnigi
meriti: deci
meti: transigi
mezuri: difini, taksi
migri: ekskursi, iri, nomadi, translokiĝi, vojaĝi
miksi: konfuzi, maldistingi
milda: afabla, dolĉa, malakra, modera, plaĉa
militi: batali
minaci: pendi, sieĝi, ŝvebi, timigi
miri: admiri
mistifiki: blufi, iluzii, ŝerci, trompi
modela: inda, paradigma, perfekta, taŭga
modera: meza, modesta, sobra
moderna: freŝodata, hodiaŭa, malantikva, nuna, nunepoka, nuntempa
modesta: humila, malimpona, senbrila, senluksa, senpompa, simpla
modifi: aliigi, influi, ŝanĝi, variigi
moki: insulti, ironii, kritiki, ofendigi, priridi, rikani, satiri
mola: fleksebla, knedebla, malakra, milda, palata, premebla
montri: detruiĝi, droni, eksterigi, ekstermiĝi, elmeti, elviŝiĝi, estingiĝi, evidentigi, finiĝi, forpasi, indiki, komuniki, malestiĝi, malkaŝi, malvolvi, manifesti, perei, prezenti, pruvi, revelacii, ruiniĝi, sciigi, velki, vidigi
mordi: ataki, ekdifekti, ekkonsumi, entranĉi, korodi, skrapi
morti: detruiĝi, droni, ekstermiĝi, elviŝiĝi, estingiĝi, finiĝi, forpasi, malestiĝi, perei, ruiniĝi, velki
movi: decidigi, funkciigi, impulsi, instigi, irigi, peli, transloki
mueli: afliktegi, babilaĉi, maĉi, picetigi, pisti, premi, ripetadi, senenergiigi
muĝi: bleki, brui
multa: abunda
munti: enfiksi, instali, komuti, konekti, kunmeti
murmuri: flustri, grumbli
muta: senparola
n
naiva: fidema
naski: akuŝi, estigi, kaŭzi, krei, okazigi, produkti
naŭzi: mallogi, tedi
necesa: bezonata, neevitebla, okazonta
neglekti: flankenlasi, ignori, malzorgi, neatenti, preteratenti
nekonfuza: klara
nepra: certa, deviga, necesa, neevitebla
neta: nekonfuza, preciza, sentara
nigra: abomeninda, fulga, griza, inka, karba, malhela, malica, malluma, roza
nobla: alta, altruista, brava, heroa, honesta, ideala, justa, malavara, malegoisma, malvulgara, modela, morala, sublima
normala: laŭregula, norma, ordinara
nova: anstataŭiga, freŝa, juna, ĵusa, ĵusaperinta, komenciĝanta
nuda: malprovizita, neprovizita, nevestita, senornama
o
obea: konforma
obei: cedi, dependi, humiliĝi, klini, konformiĝi, sklaviĝi, subiĝi, submetiĝi
oblikva: kliniĝanta, malrekta, transversa, traŝultra
observi: ekzameni, esplori, konformiĝi, konsideri, obei, plenumi, rimarki, sekvi
obstina: malcedema, nekonvinkebla, senmova, spitema
ofendi: blasfemi, ĉagreni, indignigi, insulti, kolerigi, kontraŭi, malobei, rompi, skandali, ŝoki, transpaŝi, vundi
oferi: dediĉi, konsekri, viktimigi
oferti: proponi
oficiala: aŭtoritata, kompetenta, sankciita

ofta: multofoja
okazi: aperi, estiĝi, fali, fari, fariĝi, veni
okulofrapa: atentigi, rimarkinda
okupi: akiri, ĝeni, kapti, klopodi, posedi, preni, teni, tiri, zorgi
oponi: kontraŭi, obĵeti, opozicii
oportuna: favora, komforta, konvena, taŭga
opozicii: kontraŭi, kontraŭstari, oponi
ordinara: kutima, ofta, sendistinga
ordoni: dekreti, dikti, instrukcii, komandi, obeigi, regi
organizi: aranĝi, establi, instali, komponi, ordigi, starigi
ornami: dekoracii
p
pacienca: atendema, pardonema
pafi: ĵeti, trafi
pala: blanka, malbrila, neruĝa, senĉarma, senforta, seninteresa, senkolora, senpova, senviveca
palpebla: evidenta, rimarkebla, tuŝebla
palpi: tuŝoesplori
pardoni: domaĝi, forviŝi, indulgi, kompati, pacienci
paroli: diri, rakonti
pasi: transiri
paŝi: marŝi, piediri
paŭzi: ĉesi, halti, ripozi
peki: erari, krimi, kulpi
peli: alkuri, alvenigi, impulsi, instigi, irigi, persekuti, puŝi
perfekta: modela, sendifekta, senerara, senmakula, senmanka, senpeka
peza: graza, peniga, ŝarĝita, teda
plata: ebena, glata, senreliefa
plena: granda, kompleta, sata, saturita, senmanka, sufiĉa, tuta
pluraj: diversaj, kelkaj
populara: disvastigita, elementa, ĝenerala, komprenebla, konata, kutima, triviala, vulgara
prava: justa, vera
precipa: ĉefa, grava
preciza: akurata, detala, ekzakta, ĝusta, klara, neta
preta: disponebla, preparita, tuja
privata: eksterofica, interna, neŝtata
probabla: ebla, senduba, verŝajna
profunda: fundamenta, malproksima, radikala
proksima: najbara
prudenta: antaŭzorgema, konvencia, malriskema, singarda
pura: ĉasta, esenca, ĝusta, kerna, sankta, sendifekta, senmakula, senmiksa, senpeka, virga
r
raŭka: malklara, obtuza, raspa, skrapanta
reala: efektiva, ekzistanta, fakta, kerna, kontrolebla, objektiva, palpebla
reciproke: samefika
rekta: nedeflankiĝanta, nedevojiĝa, nekurba, senornama, senpera
relativa: dependa, kompara, kondiĉa, neabsoluta, proporcia, rilata
ricevi: akcepti, akiri, atingi, gajni, kolekti, okupi, preni, rikolti
rifuĝi: fuĝi, savi
rifuzi: malakcepti, malkonsenti
riĉa: abunda, kara, malmanka, multekosta, multvalora
rigida: neadaptiĝa, necedema, nefleksebla, obstina, paralizita, sama, senmova, ŝtonigita
ruĝa: karmezina, karmina, punca, purpura, roza, sanga, skarlata
ruza: sagaca, subtila, trompa
s
saĝa: inteligenta, prudenta, sperta
sagaca: akrevida, eltrovema, elturniĝema, inteligenta, klarjuĝa, penetrema, saĝa, sprita, subtila
salti: danci, kreski, moviĝi, pasi, preterlasi, sinlevi
saluti: akcepti, bonovenigi
sama: egala, identa, nedistingebla, simila
sana: malkripla, sanofavora
sankta: baptita, benita, malprofana
sata: kontenta, kontentigita
savi: gardi, liberigi, rifuĝi
scii: koni, sciopovi
segi: fendi, tranĉi
seka: sendetala, senfantazia, senmetafora, senornama
sekci: entranĉi, tranĉi
sekura: eksterdanĝera, sendanĝera
sekvi: atenti, dividi, observi, postveni
sendi: adresi, direkti, ekspedi, eligi, irigi, portigi
senduba: kredebla
senmanka: bena, kompleta, perfekta, plena, sendifekta
sentara: neta
serena: kvieta, senbrua, sennuba, senventa
serioza: atenta, atentema, grava, multsignifa, nebagatela, nedistriĝema, nefantazia, nefrivola, nekaprica, nerida, neŝerca, neŝercema, solida
severa: kruela, malmilda, neeltenebla, netolerema, punema, rigida, rigora, senceda, senkompata, suferiga
simila: analoga, najbara, parenca, proksima, rilata, sama, samoaspekta, samonatura, spegulita
simpla: komprenebla, malkompleksa, naiva, nekomplikita, nura, senafekta, senartifika, senluksa, senornama, senruza, solvebla, uzebla
sincera: honesta, malhipokrita, senmensoga, vera, verema
sobra: abstinema, fastema, malebria, modera, nedrinkinta, netrinkinta, prudenta, senpartia, senpasia, singarda
sola: izolita, neakompanata, nehelpata, unika, ununura
solena: brila, ceremonia, grandioza, gravigita, majesta, parada, pompa
solidara: interdependa, komunsorta
sovaĝa: furioza, impeta, kruda, maldelikata, malmilda, necivilizita, nekultivita, senbrida
speciala: aparta, faka, neĝenerala, nekomuna, precipa
sperta: kompetenta, lerta
sprita: eltrovema, inventema, lerta, vigla
stranga: ekstravaganca, fremda, freneza, kurioza, malordinara, nenormala, originala
stulta: naiva, neklera, sensprita
subita: abrupta
subtila: delikata, maldika
ŝ
t
tajli: eltranĉi
tajpi: klavi, skribi
taksi: interkrucigi, kombini, plekti, ŝpini, triki
taŭga: praktika, utila
tedi: ĉagreni, enuigi, ĝeni, inciti, lacigi, malamuzi, malhelpi, naŭzigi, turmenti
tegi: kovri, vesti
teksi: interkrucigi, kombini, plekti, ŝpini, triki
tenera: ama, atentema, delikata, dolĉa, karesema, milda, sentema, subtila
teni: bridi, disciplini, dungi, eduki, funkciigi, havi, kapti, kovri, laborigi, ligi, malhelpi, mastri, mastrumi, nutri, okazigi, okupi, porti, posedi, preni, regi, restigi, stari, zorgi
tenti: inspiri, instigi, logi
tinti: sonori, vibri
tiri: estigi, havigi, inklinigi, logi, longigi, movi, ricevi, sekvigi
toleri: elporti, elteni, lasi, permesi, suferi
tondi: falĉi, fortranĉi, razi, tranĉi
tordi: difekti, misformi, volvi
traduki: anstataŭigi, interpreti, transformi, translingvigi
trafi: atingi, fali, frapi, renkonti, sperti, trovi, tuŝi
​​​​​​​
tragika: malfeliĉa, tragedia
trakti: diskuti, disvolvi, esplori, klarigi, kontrakti, kovri, marĉandi, negoci, pridiskuti, prilabori, temi
tranĉi: dividi, falĉi, fendi, frapi, haki, rompi, sekci, tondi, traiĝi
trankvila: neagitata, paca
trejni: antaŭripeti, ekzerci, prepari
tremi: skuiĝi
trempi: bani, ekstrakti, maceri
treni: haŭli, rampi, tiri
trompi: erarigi, finti, friponi, kokri, kredigi, mistifiki, perfidi, ŝajnigi
trovi: juĝi, opinii, sperti, suferi, taksi, trafi, travivi
trudi: akceptigi, devigi, dikti, insisti, neprigi, perforti, tirani
turmenti: ĉagreni, ĉikani, dolorigi, inciti, maltrankviligi, martirigi, suferigi, tedi
turni: adresi, aliformi, apliki, celi, direkti, kirli, metamorfozi, meti, movi, ruli, ŝanĝi
tuŝi: alproksimigi, koncerni, kontaktiĝi, rilati, ŝanĝi, trafi, trakti
tuta: ĉioma, elĉerpa, elĉerpa, kompleta, kompleta, plena, plena, senmanka
tuta: ĉioma, elĉerpa, kompleta, plena, senmanka
u
unika: aparta, eksterordinara, senkompara, sensimila, sola, ununura
universala: ĝenerala, internacia, tutomonda, universa
urĝi: akceli, insisti, instigi, plirapidigi, postuli
tila: oportuna, profita, taŭga, uzebla
ŭ
v
vana: neefektiva, senutila
vanta: bagatela, frivola, malgrava, malmodesta, sinmontrema
varii: devii, diferenci, diversi, ŝanĝiĝi
varma: afabla, amika, karesa, kora, milda
varti: flegi, gardi, kresikgi, zorgi
vasta: ampleksa, grandospaca
vegetara: senvianda
veki: agigi, elvoki, estigi, iniciati, kaŭzi, komenci, krei, naski, vigligi
velki: estingiĝi, kadukiĝi, konsumiĝi, morti, putri, senfortiĝi, sensukiĝi
vendi: aŭkcii, eksporti, kolporti, komerci
venĝi: kompensi, puni, repagi, reprezalii
veni: atingi, moviĝi, okazi, trafi
venki: subigi, superi, superponti, transpasi, triumfi
vera: aŭtenta, reala
verda: folia, herba, muska
verŝi: dekanti, fluigi, pluvigi, ŝuti
veti: riski
veturi: iri, translokiĝi
vidi: akcepti, ĉeesti, distingi, kompreni, koni, konstati, observi, percepti, renkonti, rigardi, viziti
vigla: diligenta, ekscita, energia, fervora, freŝa, gaja, observema, pririgardanta, progresanta, rapidoaga, rapidomova
virga: kruda, nedifektita, neesplorita, nekulturata, pura, senamora
viŝi: forgesi, forigi, froti, purigi
vivi: ekzisti, esti
viziti: aliri, frekventi
vojaĝi: ekskursi, iri, migri, pilgrimi, turnei, veturi
voli: akcepti, celi, decidi, havi, intenci, strebi
volvi: rondoirigi, rondometi, ruli, tordi
vomi: elĵeti, ŝprucigi, sputi
z
zorgi: atenti, certigi, eduki, flegi, gardi, klopodi, kulturi, maldormi, maltrankviliĝi, okupiĝi, prigardi, responsi, varti
zumi: brui, muŝi
eĥoŝanĝoĉiuĵaŭde