pri la sinonimaro
Ĉi tiu projekto komenciĝis je malfrua 2019. Ĝi do ankoraŭ estas konstruata. Se vi estas tiel movita helpi plibonigi ĝin, bonvolu ne heziti kontakti min.
celoj
‣ arigu ĉiun sinonimon, kaj figuran kaj metaforan
‣ inkluzivu aparte kunmetitajn vortojn
‣ kunmetitaj vortoj ĉiam havu siajn finaĵojn (ekz. okulfrapa → okulofrapa, facilanima → faciloanima)
‣ estu priskriba ol proskriba
paŝoj
🗹​​​​​​​ sinonimigi bazajn a-vortojn
☒ sinonimigi bazajn i-vortojn
☐ sinonimigi la sinonimojn de la a- kaj i-vortoj
☐ sinonimigi bazajn o-vortojn
☐ sinonimigi la sinonimojn de la o-vortoj
☐ ordigi laŭ "sinonimeco"
☐ marki neologismojn
eraroj, aldonoj, kaj ĝustigoj
Se vorto ne troviĝas ĉi tie kaj vi pensas ke vorto estas aldoninda/aldonenda, bonvolu uzi la "kontaki" ligilon ĉe la supro de la paĝo.
konsileto
Ĉi tiu paĝo ankaŭ atingeblas pere de sinonimaro.com.
lasta ĝisdatigo: 2019-09-14
a
abrupta: akra, kruda, malmilda, senprepara, subita
absoluta: malrelativa, nepra, senescepta, senkondiĉa, senmanka, senrezerva
abstini: fasti, sindeteni
absurda: kontraŭdira, kontraŭracia, memkontraŭdira, sensenca
abunda: amasa, multa, riĉa
aĉeti: komerci
acida: akra, pika
adapti: akomodi, alfari, alĝustigi, konformigi, kunigi
adekvata: konforma, konvena, taŭga
adicii: aldoni, kunigi
administri: prizorgi
admiri: kontempli, miri
admoni: averti, instigi, kuraĝigi, skoldi
adori: ami, honori, respekti
afabla: ĝentila, plaĉa
aflikti: ĉagreni, korpremi, malĝojigi
agema: aktiva, vigla, viva
agi: fari
agiti: malkvietigi, maltrankviligi, propagandi, skuetadi, skui
agrabla: plaĉa, plezuriga
akceli: helpi, plifruigi, pliprogresigi, plirapidigi, sukcesigi
akiri: atingi, gajni, kapti, konkeri, preni, ricevi, rikolti
akompani: kunesti, kuniri, kunludi
akra: akuta, dolora, forta, malmilda, pika, severa, tranĉa
aktiva: agema
aktuala: furora, moda, sensacia, urĝa, ĝustatempa
akurata: ĝustatempa
akuta: akra
akuzi: kulpigi, riproĉi
alia: diferenca, malsama
alta: granda, nobla, supera
aludi: sugesti
amara: akra, maldolĉa, malmida, pika
ami: favori, frandi, inkini, preferi, ŝati
amika: varma
ampleksa: granda
amuzi: distri, gajigi
anonci: antaŭdiri, avizi, disfamigi, diskonigi, distrumpeti, heroldi, publikigi
aparta: disigita, izolita, malkomuna, malkuna, unuopa
aparteni: dependi, enhavi
aperi: aspekti, brili, ekmontriĝi, prezenti, publikigi, ŝajni, ŝpruci, videbliĝi, vidigi
aplaŭdi: aklami, aprobi, manplaŭdi, ovacii?, samopinii
apogi: firmigi, pliaŭtoritatigi, subteni
aprobi: akcepti, amen, aplaŭdi, konsenti, laŭdi, sanktcii
aranĝi: ordigi, organizi, prepari, pretigi, prizorgi, strukturi
arbitra: liberovola, propradecida
arda: brulanta, fervora, pasia, varmega
armi: batalopretigi, plifortigi, provizi
asekuri: certigi, gardi, protekti, sekurigi, sendanĝerigi, ŝirmi, subteni
aserti: certigi, pretendi, verigi
asisti: helpi
aspekti: aperi, ekvidiĝi, mieni, montriĝi, ŝajni, vidigi
ataki: ekdifekti, ekkapti, frapi, mordi, sieĝi, trafi
atendi: antaŭvidi, esperi, fidi, kalkuli, opinii, postuli, prepari, resti, supozi, timi
atenta: konsideranta, vigla
atesti: certigi, ĵuri, montri, pruvi, raporti
atingi: akiri, aliri, efektivigi, gajni, okupi, renkonti, ricevi, tuŝi
aŭdaca: kuraĝoplena, maltima, riskema
aŭdi: aŭskulti
aŭskulti: aŭdi, obei, sekvi
avara: ŝparema
averti: antaŭsciigi, atentigi, avizi, deadmoni, konsili, malkonsili
avida: dezirema, posedema, ricevema
b
babili: blablai, disdiri, interparoli, vortmueli
bagatela: malgrava, malinda, malserioza, neglektinda, sensignifa, senvalora, vanta
baki: kuiri, malmoligi
balai: brosi, purigi
balanci: luli, ŝanceli, svingi
baloti: elekti, voĉodoni
bani: lavi, purigi, saturi, trempi
bapti: inaŭgri, purigi, sanktigi
barakti: kontraŭstari, lukti, malcedi, penadi, rezisti, svingi, tordiĝi
batali: ataki, barakti, defendi, kontesti, kritiki, lukti, refuti
bati: frapi, mortigi, punfrapi
bedaŭri: ĉangreni, domaĝi, funebri, malĝoji, malkontentigi, penti
bela: brila, eleganta, plaĉa
beni: favori, konsekri, sanktigi
bezoni: deziri, malhavi, necesigi, postuli
blanka: kompleta, neplenigita, senrezulta
blasfemi: insulti, malbeni, ofendi, sakri​​​​​​​
bleki: boji, grumbli, grunti, heni, hojli, hurli, kluki, kriegi, miaŭi, muĝi, pepi, trili, ululi
blinda: kripla, vidpovmanka
blonda: flava, helbruna,helflava, ora
blua: cejana, ĉielkolora, kobalta, lazura, safira, turkisa
boji: bleki, parolaĉi
boli: ardi, eksplodi, fervori, fulmi, ŝaŭmi
bona: afabla, favora, feliĉa, helpema, humana, kompatema, konforma, laŭregula, perfekta, profitiga, taŭga
brava: bonokora, honesta, kuraĝa, lojala, maltima
brili: fajri, flagri, flami, flori, fulmi, glimi, heli, lumi
brui: atentigi, ĉirpi, eksplodi, kraki, krii, sibli, tondri, tumulti, zumi
bruli: ardi, flagri, flami, konsumiĝi
bruna: malhela
buĉi: mortigi
c
cedi: allasi, fleksiĝi, kliniĝi, malokupi, nekontraŭstari, obei, retrocedi, rezigni, sinretiri
certa: difinebla, nedubanta, nedubebla
cetera: restanta
cirkuli: ĉirkaŭiri
citi: mencii, ripeti
civila: laika?, neeklezia, nepolitika
civilizi: klerigi, kulturigi, malbarbarigi, mildigi, plidelikatigi
ĉ
ĉagreni: ĉikani, inciti, malplezurigi, tedi, turmenti
ĉarma: agrabla, alloga, loga, plaĉa
ĉasi: persekuti
ĉerpi: elpreni, eltiri
ĉesi: finiĝi, halti
ĉifri: enciferigi

d
danci: balanciĝi, korposkui
daŭri: estadi, persisti, sinteni, vivi
deci: kongrui, meriti, taŭgi
decidi: destini, determini, difini, solvi, verdikti
dediĉi: destini, fordoni, oferi
defendi: argumenti, helpi, kontraŭstari, pledi, protekti, ŝirmi
deĵori: ofici, servi
deklari: anonci, proklami, publikigi, sciigi
delegi: deputi, komisii, misii
delikata: difektebla, diskreta, dolĉa, elektema, impresebla, maldika, malforta, milda, neofendema, netroiganta, nobla, plaĉa, rafinita, sagaca, sentema, subtila, tikla
densa: dika
dependi: aparteni, obei
deponi: postlasi, precipitigi, sedimentiĝi, surfundigi
deputi: delegi
desegni: bildigi, figuri, konturi, pentri, plani, priskribi, projekti, skizi, streki
destini: asigni, dediĉi, difini, disponi
detala: kompleta, pendanta, preciza
deteni: malhelpi, malpermesi
determini: decidi, destini, difini, pliprecizigi
detrui: abolicii, cindrigi, disbati, faligi, forbalai, forigi, forstreki, forviŝi, frakasi, konsumi, malkonstrui, mortigi, neniigi, nuligi, pereigi, polvigi, renversi, rompi, ruinigi
devi: bezoni, ŝuldi
deziri: avidi, envii, sopiri
difekti: alteracii, fuŝi, konfuzi, korodi, kripligi, malutili, rompi, subfosi
diferenci: dekliniĝi, devii, distingiĝi, diverĝi, kontrasti, varii
difini: asigni, atribui, fiksi, klarigi, precizigi, preskribi, vortigi
digesti: asimili
dika: granda
diligenta: agema, atenta, efika, fervora, laborema, rapida, zorgema
diri: esprimi, paroli, rakonti
diskuti: debati, disputi, polemiki
disputi: debati, diskuti, konflikti, kvereli, opinii, polemiki
distingebla: kontrasta, neta
distingi: kontrasti, malkonfuzi, percepti
distri: malabsorbigi, malatentigi, malenuigi, mallacigi, malstreĉi
distribui: disdividi, disdoni, dispartigi
diveni: hipotezi, konjekti, supozi, suspekti
diversa: malsama, malsamspeca
dividi: apartigi, disapartigi, disdoni, disigi, distribui, divizori, fendi, onigi, partopreni, tranĉi
dolĉa: agrabla, ĉarma, delikata, facila, glata, ĝuiga, kvieta, malakra, miela, modera, plaĉa, sukera, velura
domaĝi: indulgi, kompati
doni: disponigi, donaci, estigi, konsenti, oferi, rezultigi
dorloti: ami, daŭrigi, favori, karesi, komplezi, permesadi, superŝuti
dresi: eduki, ekzerci, malsovaĝiĝi, trejni?
droni: embarasiĝi, enprofundiĝi, implikiĝi, malaperi, perdiĝi, perei, ŝipperei, sufokiĝi
dubi: heziti, ŝanceliĝi, sindemandi?
e
ebena: glata, plata
ebla: eventuala, probabla
ebria: malsobra
eduki: disciplini, flegi, guverni, instrui, kulturi, malsovaĝigi
efektiva: fakta, reala, vera
efemera: maldaŭra, malkonstanta, nedaŭra, pasanta, pasema, unutaga
efika: agema, diligenta, drasta, energia, forta, intensa
efiki: fari, influi
ega: enorma, giganta, kolosa
ekipi: garni, instali, provizi
eksciti: agiti, elektrumi, inciti, intensigi, plivivigi, stimuli, vigligi
ekskursi: migri, promenadi, promeni
ekspedi: enpoŝtigi, sendi
eksplodi: brui, diskrevi, disrompiĝi, dissalti, dissplitiĝi, ekflami, eksterigi, flagri, komenciĝi
ekstrema: altograda, fora
ekzakta: ĝusta, preciza, senerara
ekzameni: esplori, pririgardi, rigardi
ekzekuti: mortigi
ekzerci: lertigi, trejni
ekzisti: esti, vivi
elasta: aliformiĝebla, fleksebla, kuntiriĝanta?, malrigida
eleganta: distinginda, pimpa, ŝinka
elekti: baloti, preni, voĉodoni
elstara: eminenta, rimarkinda
eminenta: elstara, fama, glora, rimarkinda, unuaranga
ena: interna
enketi: detektivi, esplori
enorma: ega, grandega
entrepreni: iniciati, komenci
envii: avidi, ĵaluzi
erari: malpravi, peki
escepti: malakcepti, preterlasi
eskapi: eviti, saviĝi
esperi: antaŭvidi, atendi, deziri, fidi, sopiri
esplori: ekzameni, enketi, informiĝi, serĉi, sondi, studi
esprimi: vortigi
establi: fondi, instali, malfermi, starigi
esti: ekzisti, troviĝi
estingi: ĉesigi, kvietigi, malaperigi, malŝalti, sufoki
etendi: disvastigi, malplidikigi, pliampleksigi, plilongigi, sterni, streĉi
eterna: ĉiama
evidenta: certa, klara, okulofrapa, palpebla, senduba, videbla
eviti: eskapi, forkuri
evolui: aliformiĝi, disvolviĝi, evolucii
f
facila: neintensa, senpena
falĉi: buĉi, detranĉi, mortigi
faldi: krispigi, sulkigi
fali: etendiĝi, malkreski, malleviĝi, supreniri
falsa: artaĵa, artefarita, falsita, malvera, neaŭtentika, neĝusta, nenatura, nevera
falsi: imiti, ŝajnigi, trompi
fama: konata, populara
familiara: intima, senceremonia, senĝena
fandi: likvigi
fanfaroni: brustoŝveli, pretendi, singlori, sinlaŭdi
fari: agi, efektivigi, efiki, estigi, fabriki, formi, igi, kaŭzi, kompili, komponi, krei, nomumi, okazi, pretigi, produkti, verki
farmi: ekspluati, lui
fasti: abstini, malsati, sindeteni
favora: bonvola, faciliga, helpopreta, helpotaŭga, indulga, komplezema, sukcesiga
feliĉa: beata, ĉarma, ĝoja, prospera, rava
fera: fortika, malmola, neindulga, nelacigebla, senceda, severa
fermi: fini, kroni, ŝlosi
fervora: diligenta, pasia
festeni: frandi
festi: celebri, glori, soleni
fidela: ekzakta, fidinda, lojala
fidi: konfidi, kredi
fiera: aroganta, malhumila, malmodesta, memfida, sinŝatanta, vanta
fiksa: nemovebla, senŝanĝa
fiksi: alforĝi, alglui, alkroĉi, alligi, alteni, definitivigi, difini, firmigi, najli, senmovigi
fini: abolicii, detrui, ekstermi, estingi, faligi, fermi, kompletigi, kroni, nuligi, plenumi, renversi, ruinigi
firma: daŭra, fiksita, fortika, kompakta, konstanta, nerompebla, neŝancebla, neskuebla, persista, sekura, solida, stabila
flati: kaĵoli, laŭdi
flava: citrona, hela, trikita
flegi: bonoteni, kreskigi, prizorgi, zorgi
fleksi: akrigi, cedigi, kurbigi, obeigi
fliki: ripari
flirti: amindumi, koketi, papili
flugi: flui, gliti, pasi
flui: flugi, kuri, ruliĝi, superŝuti, verŝigi
flustri: brueti, murmureti, suflori, sursuri
fondi: bazi, establi, fundamenti, instali, krei, motivi, starigi
fora: malproksima
forgesi: enterigi, entombigi, formeti, malmemori
forĝi: formi
forta: altgrada, firma, fortika, intensa, kapabla, potenca
fortika: fera, firma, roka, ŝtala
fosi: bori, esplori, kavigi, plugi, profundigi, serĉi
fotografi: foti
frakasi: afliktegi, detrui, dispecetigi, disrompi, ekstermi, neniigi, nuligi, plenovenki, polvigi, refuti, rompi, ruinigi
frandi: festeni, ĝui, gustumi, manĝegi, sinregali
frapi: aplaŭdi, atentigi, bati, mirigi, plagi, plaŭdi, puni, trafi, tuŝegi, vipi
fremda: ekstera, ekzota, malpropra, nekonata, senrilata, transmara
freneza: delira, furioza, mania, muŝa, sciura
freŝa: bonokvalita, bonostata, difektita, ĵusa, vigla
friti: kuiri
frizi: krispigi
froti: grati, poluri, premoŝovi, skrapi, viŝi
fuĝi: forkuri, rifuĝi
furioza: freneza, kolera, rabia, sovaĝa
fuŝi: difekti, faraĉi, saboti, veneni
g
gaja: bonohumora, faciloanima, ĝojomiena, kontenta, ridohumora, viva
gajni: akiri, atingi, enspezi, konkeri, perlabori, profiti, ricevi, rikolti
garantii: asekuri, aserti, certigi, kaŭcii, prirespondi, promesi, responsi
gardi: atenti, evitigi, konservi, protekti, reteni, ŝirmi, teni
garni: ekipi, ornami, provizi
gesti: signi
giganta: ciklopa, ega, grandega, kolosa, mamuta
glata: dolĉa, facila, flata, glita, karesa, malraspa, plata, senbara, senembarasa, senobstrukca
gliti: rampi
gracia: bela, delikata, plaĉa
granda: ampleksa, elefanta, eminenta, forta, giganta, grava, kolosa, potenca, troa
grandioza: granda, impona, majesta, pompa
grati: froti, skrapi
gratuli: bondeziri, komplimenti
grava: influa?, serioza, signifa
grimpi: rampi, suriri
grinci: brui, knari
griza: cindrokolora, pala, senkolora
grumbli: bleki, brui, murmuri
gvidi: direkti, estri, regi
ĝ
ĝemi: plendi
ĝenerala: malspeciala, neaparta, neindividua
ĝeni: bari, heziti, konfuzi, malfaciligi, malhelpi, obstrukci, premi, tedi
ĝentila: afabla, bonomaniera, deca
ĝoja: feliĉa, gaja, kontenta
ĝoji: ĝui
ĝui: frandi, ĝoji, koni, profiti, sperti, uzi
ĝusta: konforma
h
haki: apartigi, detrui, difekti, tranĉi
halti: ĉesi, frostiĝi, intermiti, paŭzi, ripozi, striki
havi: disponi, interrilati, porti, posedi, prezenti, sperti
hejti: klimatizi, varmigi
hela: brila, klara, luma, pala, serena
helpi: akceli, apogi, asisti, defendi, faciligi, favori, oferi, peri, progresigi, protekti, subteni, sukuri
heredi: ricevi, transdoni, transigi
heziti: dubi, ĝeni, halti, palpi, ŝanceliĝi, timi
honesta: brava, fidela, konscienca, lojala, verema
honti: humiliĝi, malfieri
humana: bonofarema, helpema, kompatema
humida: malseka
humila: malfiera, respektema
ĥ
i
identa: egala, kongrua, sama
indiferenta: apatia, flegma, glacia, inerta, malvarma, sendiferenta, senzorga, tutegala
inteligenta: pensema?, prudenta, saĝa, sagaca, sprita
intensa: agema, brila, densa, efika, forta, klara, vigla, viva
interna: ena, malekstera
intima: familiara, hejmeca, interna, neekstera, nepublika
j
juĝi: arbitracii, decidi, esplori, esprimi, kritiki, taksi, trovi
juna: freŝa, nova
jungi: alligi
justa: ĝusta, leĝa, prava, rajta
ĵ
ĵaluza: avida?
ĵeti: direkti, estigi, formovi, puŝi
ĵuri: atesti
k
kaduka: efemera, falonta, malfortika, pereonta, putra, ruiniĝinta, ŝima
kaprica: neantaŭvidebla, nekonstanta, senkaŭza, senmotiva, stranga, subita
kelka: ia, ioma
klara: distingebla, evidenta, hela, klara, malkonfuza, malraŭka, neobtuza, preciza, videbla
klasika: harmonia, imitinda, konservinda, matura, modela, norma, referenca, stabila, tradicia
koketa: eleganta, flirtema, galanta, ornamoama
kolektiva: komuna, korporacia, kuniganta, opa
komforta: favora, oportuna, ripoziga
komika: amuza, komedia, ridiga
kompetenta: kapabla, konohava, lerta
kompleta: perfekta, plena, senerara, senmanka, tuta
komuna: banala, ĝenerala, ordinara, socia, triviala, vulgara
konforma: adekvata, ekzakta, fidela, laŭa, modela, obea
konstanta: daŭra, kontinua, nepasa, senhalta
kontenta: feliĉa, ĝoja, sata, sendezirema
konvena: deca, konforma, oportuna
kripla: difektita, kapablomanka, malsana, vundita
kruda: abrupta, bruta, instinkta, malagrabla, malĝentila, malklera, malmilda, natura, nedelikata, neharmonia, nekulturita, nekuririta, nepreparita, neprilaborita, primitiva, sovaĝa, vulgaroanima
kruela: aflikta, doloriga, malĝojiga, malhumana, suferiga, turmentema
kruta: abrupta, dekliva
kuraĝa: aŭdaca, brava, heroa, maltima, nobla
kurioza: nekutima, rimarkinda, stranga, vidinda
kvieta: dolĉa, malsovaĝa, milda, nekolerema, nepasia, paca, pacema, paciga, senmova
l
laca: konsumita, malfreŝa, malvigla, tedita
lama: difektita, kripla, malĝusta, nekompleta, netaŭga
larĝa: ampleksa, granda, multampleksa, vasta
lasta: ekstrema
laŭa: konforma, kuŝanta
laŭta: efekta, emfaza, forta, intensa
lerta: facilmova, gracia, kapabla, rapida
libera: arbitra, aŭtonoma, facila, kvita, laŭplaĉa, nedevigita, nemalhelpata, nesubmetita, senbara, senceremonia, senembarasa, senĝena, senregula, spontanea, vakanta
lojala: fidela, fidinda
longa: akcenta, daŭra, eterna, fermita, granda, tirata
luma: hela, senzorga
m
majesta: grandioza, pompa
malica: malbonofarema, malfeliĉigema
matura: esplorita, finstudita, forta, kapabla, plenokreska, provita, taŭga
milda: afabla, dolĉa, malakra, modera, plaĉa
modela: inda, paradigma, perfekta, taŭga
modera: meza, modesta, sobra
moderna: freŝodata, hodiaŭa, malantikva, nuna, nunepoka, nuntempa
modesta: humila, malimpona, senbrila, senluksa, senpompa, simpla
mola: fleksebla, knedebla, malakra, milda, palata, premebla
multa: abunda
muta: senparola
n
naiva: fidema
necesa: bezonata, neevitebla, okazonta
nekonfuza: klara
nepra: certa, deviga, necesa, neevitebla
neta: nekonfuza, preciza, sentara
nigra: abomeninda, fulga, griza, inka, karba, malhela, malica, malluma, roza
nobla: alta, altruista, brava, heroa, honesta, ideala, justa, malavara, malegoisma, malvulgara, modela, morala, sublima
normala: laŭregula, norma, ordinara
nova: anstataŭiga, freŝa, juna, ĵusa, ĵusaperinta, komenciĝanta
nuda: malprovizita, neprovizita, nevestita, senornama
o
obea: konforma
oblikva: kliniĝanta, malrekta, transversa, traŝultra
obstina: malcedema, nekonvinkebla, senmova, spitema
oficiala: aŭtoritata, kompetenta, sankciita

ofta: multofoja
okulofrapa: atentigi, rimarkinda
oportuna: favora, komforta, konvena, taŭga
ordinara: kutima, ofta, sendistinga
p
pacienca: atendema, pardonema
pala: blanka, malbrila, neruĝa, senĉarma, senforta, seninteresa, senkolora, senpova, senviveca
palpebla: evidenta, rimarkebla, tuŝebla
perfekta: modela, sendifekta, senerara, senmakula, senmanka, senpeka
peza: graza, peniga, ŝarĝita, teda
plata: ebena, glata, senreliefa
plena: granda, kompleta, sata, saturita, senmanka, sufiĉa, tuta
pluraj: diversaj, kelkaj
populara: disvastigita, elementa, ĝenerala, komprenebla, konata, kutima, triviala, vulgara
prava: justa, vera
precipa: ĉefa, grava
preciza: akurata, detala, ekzakta, ĝusta, klara, neta
preta: disponebla, preparita, tuja
privata: eksterofica, interna, neŝtata
probabla: ebla, senduba, verŝajna
profunda: fundamenta, malproksima, radikala
proksima: najbara
prudenta: antaŭzorgema, konvencia, malriskema, singarda
pura: ĉasta, esenca, ĝusta, kerna, sankta, sendifekta, senmakula, senmiksa, senpeka, virga
r
raŭka: malklara, obtuza, raspa, skrapanta
reala: efektiva, ekzistanta, fakta, kerna, kontrolebla, objektiva, palpebla
reciproke: samefika
rekta: nedeflankiĝanta, nedevojiĝa, nekurba, senornama, senpera
relativa: dependa, kompara, kondiĉa, neabsoluta, proporcia, rilata
riĉa: abunda, kara, malmanka, multekosta, multvalora
rigida: neadaptiĝa, necedema, nefleksebla, obstina, paralizita, sama, senmova, ŝtonigita
ruĝa: karmezina, karmina, punca, purpura, roza, sanga, skarlata
ruza: sagaca, subtila, trompa
s
saĝa: inteligenta, prudenta, sperta
sagaca: akrevida, eltrovema, elturniĝema, inteligenta, klarjuĝa, penetrema, saĝa, sprita, subtila
sama: egala, identa, nedistingebla, simila
sana: malkripla, sanofavora
sankta: baptita, benita, malprofana
sata: kontenta, kontentigita
seka: sendetala, senfantazia, senmetafora, senornama
sekura: eksterdanĝera, sendanĝera
senduba: kredebla
senmanka: bena, kompleta, perfekta, plena, sendifekta
sentara: neta
serena: kvieta, senbrua, sennuba, senventa
serioza: atenta, atentema, grava, multsignifa, nebagatela, nedistriĝema, nefantazia, nefrivola, nekaprica, nerida, neŝerca, neŝercema, solida
severa: kruela, malmilda, neeltenebla, netolerema, punema, rigida, rigora, senceda, senkompata, suferiga
simila: analoga, najbara, parenca, proksima, rilata, sama, samoaspekta, samonatura, spegulita
simpla: komprenebla, malkompleksa, naiva, nekomplikita, nura, senafekta, senartifika, senluksa, senornama, senruza, solvebla, uzebla
sincera: honesta, malhipokrita, senmensoga, vera, verema
sobra: abstinema, fastema, malebria, modera, nedrinkinta, netrinkinta, prudenta, senpartia, senpasia, singarda
sola: izolita, neakompanata, nehelpata, unika, ununura
solena: brila, ceremonia, grandioza, gravigita, majesta, parada, pompa
solidara: interdependa, komunsorta
sovaĝa: furioza, impeta, kruda, maldelikata, malmilda, necivilizita, nekultivita, senbrida
speciala: aparta, faka, neĝenerala, nekomuna, precipa
sperta: kompetenta, lerta
sprita: eltrovema, inventema, lerta, vigla
stranga: ekstravaganca, fremda, freneza, kurioza, malordinara, nenormala, originala
stulta: naiva, neklera, sensprita
subita: abrupta
subtila: delikata, maldika
ŝ
t
taŭga: praktika, utila
tenera: ama, atentema, delikata, dolĉa, karesema, milda, sentema, subtila
tragika: malfeliĉa, tragedia
trankvila: neagitata, paca
tuta: ĉioma, elĉerpa, elĉerpa, kompleta, kompleta, plena, plena, senmanka
tuta: ĉioma, elĉerpa, kompleta, plena, senmanka
u
unika: aparta, eksterordinara, senkompara, sensimila, sola, ununura
universala: ĝenerala, internacia, tutomonda, universa
utila: oportuna, profita, taŭga, uzebla
ŭ
v
vana: neefektiva, senutila
vanta: bagatela, frivola, malgrava, malmodesta, sinmontrema
varma: afabla, amika, karesa, kora, milda
vasta: ampleksa, grandospaca
vegetara: senvianda
vera: aŭtenta, reala
verda: folia, herba, muska
vigla: diligenta, ekscita, energia, fervora, freŝa, gaja, observema, pririgardanta, progresanta, rapidoaga, rapidomova
virga: kruda, nedifektita, neesplorita, nekulturata, pura, senamora
z
konataj sinonimo-mankaj vortoj
abolicii: abomeninda: abstinema: aflikta: afliktegi: akcenta: akcepti: aklami: akomodi: akrevida: akrigi: aldoni: alfari: alforĝi: alglui: alĝustigi: aliformiĝebla: aliformiĝi: aliri: alkroĉi: allasi: alligi: alloga: alteni: alteracii: altgrada: altograda: altruista: ama: amasa: amata: amen: amindumi: amuza: analoga: anstataŭiga: antaŭdiri: antaŭsciigi: antaŭvidi: antaŭzorgema: apartigi: apatia: ardi: argumenti: aroganta: artaĵa: artefarita: asigni: asimili: atendema: atentema: atenti: atentigi: atribui: aŭtenta: aŭtonoma: aŭtoritata: avida?: avidi: avizi: bagatela: balanciĝi: banala: baptita: bari: batalopretigi: bazi: beata: bena: benita: bezonata: bildigi: blablai: bondeziri: bonofarema: bonohumora: bonokora: bonokvalita: bonomaniera: bonostata: bonoteni: bonvola: bori: brila: brosi: brueti: brulanta: brustoŝveli: bruta: ĉangreni: ĉasta: cedigi: ĉefa: cejana: celebri: ceremonia: certigi: ĉesigi: ĉiama: ĉielokolora: ĉikani: ciklopa: cindrigi: cindrokolora: ĉioma: ĉirkaŭiri: ĉirpi: citrona: daŭra: daŭrigi: deadmoni: debati: deca: definitivigi: dekliniĝi: dekliva: delira: dependa: detektivi: detranĉi: deviga: devii: dezirema: difektebla: difektita: diferenca: difinebla: direkti: disapartigi: disbati: disciplini: disdiri: disdividi: disdoni: disfamigi: disigi: disigita: diskonigi: diskreta: diskrevi: dispartigi: dispecetigi: disponebla: disponi: disponigi: disrompi: disrompiĝi: dissalti: dissplitiĝi: distingiĝi: distinginda: distrumpeti: disvastigi: disvastigita: disvolviĝi: diverĝi: diversaj: divizori: dolora: doloriga: donaci: ebla: efekta: efektivigi: efemera: efika: egala: ekdifekti: ekflami: ekkapti: ekmontriĝi: ekscita: ekspluati: ekstera: eksterdanĝera: eksterigi: ekstermi: eksterofica: eksterordinara: ekstravaganca: ekvidiĝi: ekzistanta: ekzota: elĉerpa: elefanta: elektema: elektrumi: elementa: elpreni: eltiri: eltrovema: elturniĝema: embarasiĝi: emfaza: enciferigi: energia: enhavi: enpoŝtigi: enprofundiĝi: enspezi: enterigi: entombigi: esenca: esplorita: estadi: estigi: estri: etendiĝi: evitigi: evolucii: fabriki: faciliga: facilmova: faciloanima: fajri: faka: fakta: faligi: falonta: falsita: faraĉi: fastema: favori: fendi: fera: fermita: fervori: fidema: fidinda: figuri: fiksita: finiĝi: finstudita: firmigi: flagri: flami: flata: flegma: fleksebla: fleksiĝi: flirtema: flori: flui: folia: forbalai: fordoni: forigi: forkuri: formeti: formi: forstreki: forviŝi: foti: freŝodata: frivola: fulga: fulmi: fundamenta: fundamenti: funebri: furora: gajigi: galanta: glacia: glimi: glita: glora: glori: ĝojomiena: grandega: grandospaca: gravigita: graza: grunti: ĝuiga: ĝustatempa: gustumi: guverni: halti: harmonia: hejmeca: heli: helobruna: heloflava: helpema: helpi: helpopreta: helpotaŭga: heni: herba: heroa: heroldi: heziti: hipotezi: hodiaŭa: hojli: honori: hurli: ia: ideala: igi: imiti: imitinda: impeta: implikiĝi: impona: impresebla: inaŭgri: inciti: inda: indulga: indulgi: inerta: influa?: influi: informiĝi: iniciati: inka: inkini: instali: instigi: instinkta: instrui: insulti: intensigi: interdependa: internacia: interparoli: inventema: ioma: izolita: ĵaluzi: ĵuri: ĵusa: ĵusaperinta: kaĵoli: kalkuli: kapabla: kapablomanka: kapti: kara: karba: karesa: karesema: karesi: karmezina: karmina: kaŭcii: kaŭzi: kavigi: kelkaj: kerna: klarigi: klarjuĝa: klerigi: kliniĝanta: kliniĝi: kluki: knari: knedebla: kobalta: koketi: kolera: kolosa: komedia: komenci: komenciĝanta: komenciĝi: komerci: komisii: kompakta: kompara: kompatema: kompati: kompili: kompletigi: komplezema: komplezi: komplimenti: komponi: komprenebla: komunosorta: konata: kondiĉa: konfidi: konflikti: konformigi: konfuzi: kongrua: kongrui: koni: konjekti: konkeri: konohava: konscienca: konsekri: konsenti: konservi: konservinda: konsideranta: konsili: konsumi: konsumiĝi: konsumita: kontempli: kontentigita: kontesti: kontinua: kontrasta: kontrasti: kontraŭdira: kontraŭracia: kontraŭstari: kontrolebla: konturi: konvencia: kora: korodi: korporacia: korposkui: korpremi: kraki: kredebla: kredi: krei: kreskigi: kriegi: krii: kripligi: krispigi: kritiki: kroni: kuiri: kulpigi: kulturi: kulturigi: kunesti: kuniganta: kunigi: kuniri: kunludi: kuntiriĝanta?: kuraĝigi: kuraĝoplena: kurbigi: kuri: kuŝanta: kutima: kvereli: kvietigi: kvita: laborema: laika?: laŭdi: laŭplaĉa: laŭregula: lavi: lazura: leĝa: lertigi: liberovola: likvigi: loga: lui: lukti: luli: lumi: malabsorbigi: malagrabla: malakcepti: malakra: malantikva: malaperi: malaperigi: malatentigi: malavara: malbarbarigi: malbeni: malbonofarema: malbrila: malcedema: malcedi: maldelikata: maldika: maldolĉa: malebria: malegoisma: malekstera: malenuigi: malfaciligi: malfeliĉa: malfeliĉigema: malfermi: malfiera: malforta: malfortika: malfreŝa: malĝentila: malĝoji: malĝojiga: malĝojigi: malgrava: malĝusta: malhavi: malhela: malhelpi: malhipokrita: malhumana: malhumila: malimpona: malklara: malklera: malkompleksa: malkomuna: malkonfuza: malkonfuzi: malkonsili: malkonstrui: malkontentigi: malkreski: malkripla: malkuna: malkvietigi: mallacigi: malleviĝi: malluma: malmanka: malmemori: malmilda: malmodesta: malmoligi: malokupi: malordinara: malpermesi: malplezurigi: malplidikigi: malpravi: malprofana: malproksima: malpropra: malprovizita: malraspa: malraŭka: malrekta: malrelativa: malrigida: malriskema: malŝalti: malsama: malsamspeca: malsana: malsati: malseka: malsobra: malsovaĝa: malsovaĝigi: malsovaĝiĝi: malspeciala: malstreĉi: maltima: maltrankviligi: malutili: malvarma: malvera: malvigla: malvulgara: mamuta: manĝegi: mania: manplaŭdi: memfida: memkontraŭdira: mencii: meriti: meza: miaŭi: miela: mieni: migri: mildigi: miri: mirigi: misii: moda: montri: montriĝi: morala: mordi: mortigi: motivi: muĝi: multampleksa: multekosta: multofoja: multsignifa: multvalora: murmureti: murmuri: muŝa: muska: najbara: najli: natura: neabsoluta: neadaptiĝa: neagitata: neakompanata: neantaŭvidebla: neaparta: neaŭtentika: nebagatela: necedema: necesigi: necivilizita: nedeflankiĝanta: nedelikata: nedevigita: nedevojiĝa: nedifektita: nedistingebla: nedistriĝema: nedrinkinta: nedubanta: nedubebla: neefektiva: neeklezia: neekstera: neeltenebla: neesplorita: neevitebla: nefantazia: nefleksebla: nefrivola: neĝenerala: neĝusta: neharmonia: nehelpata: neindividua: neintensa: nekaprica: neklera: nekolerema: nekompleta: nekomplikita: nekomuna: nekonata: nekonstanta: nekontraŭstari: nekonvinkebla: nekultivita: nekulturata: nekulturita: nekurba: nekuririta: nekutima: nemalhelpata: nemovebla: nenatura: neniigi: nenormala: neobtuza: neofendema: nepasa: nepasia: neplenigita: nepolitika: nepreparita: neprilaborita: neprovizita: nepublika: nerida: nerompebla: neruĝa: neŝancebla: neŝerca: neŝercema: neskuebla: neŝtata: nesubmetita: netaŭga: netolerema: netrinkinta: netroiganta: nevera: nevestita: nomumi: norma: nuligi: nuna: nunepoka: nuntempa: nura: obei: obeigi: objektiva: observema: obstrukci: obtuza: ofendi: oferi: ofici: okazi: okazonta: okupi: onigi: opa: opinii: ora: ordigi: organizi: originala: ornamoama: ovacii?: paca: pacema: paciga: palata: papili: parada: paradigma: paralizita: pardonema: parenca: parolaĉi: paroli: partopreni: pasi: pasia: peki: penadi: pendanta: penetrema: peniga: pensema?: penti: pentri: pepi: percepti: perdiĝi: perei: pereigi: pereonta: perlabori: permesadi: persekuti: persista: persisti: pika: pika?: pimpa: plaĉa: plagi: plani: plaŭdi: pledi: plendi: plenokreska: plenovenki: plenumi: plezuriga: pliampleksigi: pliaŭtoritatigi: plidelikatigi: plifortigi: plifruigi: plilongigi: pliprecizigi: pliprogresigi: plirapidigi: plivivigi: plugi: polemiki: poluri: polvigi: pompa: posedema: postlasi: postuli: potenca: praktika: precipitigi: precizigi: preferi: premebla: premi: premoŝovi: preni: prepari: preparita: preskribi: pretendi: preterlasi: pretigi: prezenti: primitiva: prirespondi: pririgardanta: pririgardi: priskribi: prizorgi: produkti: profita: profiti: profitiga: profundigi: progresanta: projekti: proklami: promenadi: promeni: promesi: propagandi: proporcia: propradecida: prospera: protekti: provita: provizi: pruvi: publikigi: punca: punema: punfrapi: puni: purigi: purpura: putra: rabia: radikala: rafinita: rajta: rakonti: rampi: rapida: rapidoaga: rapidomova: raporti: raspa: rava: referenca: refuti: regi: renkonti: renversi: respektema: respekti: responsi: restanta: resti: reteni: retrocedi: rezigni: rezisti: rezultigi: ricevema: ricevi: ridiga: ridohumora: rifuĝi: rigardi: rigora: rikolti: rilata: rimarkebla: rimarkinda: ripari: ripeti: ripoziga: riproĉi: riskema: roka: rompi: roza: ruinigi: ruiniĝinta: ruliĝi: saboti: safira: ŝajni: ŝajnigi: sakri: samefika: samoaspekta: samonatura: samopinii: ŝanceli: ŝanceliĝi: sanga: sankciita: sanktcii: sanktigi: sanofavora: ŝarĝita: ŝati: saturi: saturita: ŝaŭmi: saviĝi: sciigi: sciura: sedimentiĝi: sekurigi: sekvi: senafekta: senamora: senartifika: senbara: senbrida: senbrila: senbrua: senĉarma: senceda: senceremonia: sendanĝera: sendanĝerigi: sendetala: sendezirema: sendi: sendifekta: sendiferenta: sendistinga: senembarasa: senerara: senescepta: senfantazia: senforta: senĝena: senhalta: seninteresa: senkaŭza: senkolora: senkompara: senkompata: senkondiĉa: senluksa: senmakula: senmensoga: senmetafora: senmiksa: senmotiva: senmova: senmovigi: sennuba: senobstrukca: senornama: senparola: senpartia: senpasia: senpeka: senpena: senpera: senpompa: senpova: senprepara: senregula: senreliefa: senrezerva: senrezulta: senrilata: senruza: sensacia: senŝanĝa: sensenca: sensimila: sensprita: sentema: senutila: senventa: senvianda: senviveca: senzorga: serĉi: servi: sibli: sieĝi: signi: signifa: ŝima: sindemandi?: sindeteni: singarda: singlori: ŝinka: sinlaŭdi: sinmontrema: sinregali: sinretiri: sinŝatanta: sinteni: ŝipperei: ŝirmi: skarlata: skizi: skoldi: skrapanta: skrapi: skuetadi: skui: ŝlosi: socia: soleni: solida: solvebla: solvi: sondi: sopiri: ŝparema: spegulita: sperti: spitema: spontanea: ŝpruci: stabila: ŝtala: starigi: sterni: stimuli: ŝtonigita: streĉi: streki: strukturi: studi: subfosi: sublima: subteni: suferiga: sufiĉa: suflori: sufoki: sufokiĝi: sugesti: sukcesiga: sukcesigi: sukera: ŝuldi: sulkigi: supera: superŝuti: supozi: supreniri: surfundigi: suriri: sursuri: suspekti: svingi: taŭgi: teda: tedi: tedita: teni: tikla: timi: tirata: tondri: tordiĝi: tradicia: trafi: tragedia: tranĉa: tranĉi: transmara: transversa: traŝultra: trejni: trejni?: trempi: trikita: trili: triviala: troa: trompa: trompi: troviĝi: tuja: tumulti: turkisa: turmentema: turmenti: tuŝebla: tuŝegi: tuŝi: tutegala: tutomonda: ululi: universa: unuaranga: ununura: unuopa: urĝa: uzebla: uzi: vakanta: varii: varmega: velura: veneni: verdikti: verema: verigi: verki: verŝajna: verŝigi: videbla: videbliĝi: vidigi: vidinda: vidopovomanka: vigligi: vipi: viŝi: viva: vivi: voĉodoni: vortigi: vortmueli: vulgara: vulgaroanima: vundita: zorgema: zorgi: zumi
eĥoŝanĝoĉiuĵaŭde