celoj
‣ arigu ĉiun sinonimon, kaj figuran kaj metaforan
‣ inkluzivu aparte kunmetitajn vortojn
‣ kunmetitaj vortoj ĉiam havu siajn finaĵojn (ekz. okulfrapa → okulofrapa, facilanima → faciloanima)
‣ estu priskriba ol proskriba
paŝoj
🗹​​​​​​​ sinonimigi bazajn a-vortojn
🗹 sinonimigi bazajn i-vortojn
☒ sinonimigi bazajn o-vortojn
☐ sinonimigi la sinonimojn
☐ ordigi laŭ "sinonimeco"
☐ marki neologismojn
eraroj, aldonoj, kaj ĝustigoj
Se vorto ne troviĝas ĉi tie kaj vi pensas ke vorto estas aldoninda/aldonenda, bonvolu uzi la "kontaki" ligilon ĉe la supro de la paĝo.
konsileto
Ĉi tiu paĝo ankaŭ atingeblas pere de sinonimaro.com.
averto
Ĉi tiu projekto komenciĝis je malfrua 2019. Se vi povas vidi ĉi tiun averton, la Sinonimaro ankoraŭ estas konstruata.
lasta ĝisdatigo: 2023-05-29
A
abrupta: akra, kruda, malmilda, senprepara, subita
absoluta: malrelativa, nepra, senescepta, senkondiĉa, senmanka, senrezerva
abstini: fasti, sindeteni
absurda: kontraŭdira, kontraŭracia, memkontraŭdira, sensenca
abunda: amasa, multa, riĉa
aĉeti: komerci
acida: akra, pika
adapti: akomodi, alfari, alĝustigi, konformigi, kunigi
adekvata: konforma, konvena, taŭga
adicii: aldoni, kunigi
administri: prizorgi
admiri: kontempli, miri
admoni: averti, instigi, kuraĝigi, skoldi
adori: ami, honori, respekti
afabla: ĝentila, plaĉa
aflikti: ĉagreni, korpremi, malĝojigi
agema: aktiva, vigla, viva
agi: fari
agiti: malkvietigi, maltrankviligi, propagandi, skuetadi, skui
agrabla: plaĉa, plezuriga
akceli: helpi, plifruigi, pliprogresigi, plirapidigi, sukcesigi
akiri: atingi, gajni, kapti, konkeri, preni, ricevi, rikolti
akompani: kunesti, kuniri, kunludi
akra: akuta, dolora, forta, malmilda, pika, severa, tranĉa
aktiva: agema
aktuala: furora, moda, sensacia, urĝa, ĝustatempa
akurata: ĝustatempa
akuta: akra
akuzi: kulpigi, riproĉi
alia: diferenca, malsama
alta: granda, nobla, supera
aludi: sugesti
amara: akra, maldolĉa, malmida, pika
ami: favori, frandi, inkini, preferi, ŝati
amika: varma
ampleksa: granda
amuzi: distri, gajigi
anaso: birdo, naĝobirdo
anekdoto: rakonto
anĝelo: bonokoregulo, spirito
angilo: fiŝo
animalo: besto, homo, vivulo
animo: instiganto, kerno, koro, menso, principo, psiko, spirito
anonci: antaŭdiri, avizi, disfamigi, diskonigi, distrumpeti, heroldi, publikigi
ansero: birdo, naĝobirdo
aparato: aro, kunaĵo
aparta: disigita, izolita, malkomuna, malkuna, unuopa
apartamento: loĝejo
aparteni: dependi, enhavi
aperi: aspekti, brili, ekmontriĝi, prezenti, publikigi, ŝajni, ŝpruci, videbliĝi, vidigi
aperturo: malfermaĵo
aplaŭdi: aklami, aprobi, manplaŭdi, ovacii?, samopinii
apogi: firmigi, pliaŭtoritatigi, subteni
apostolo: disĉiplo, pioniro, propagandisto
apoteko: medikamentovendejo
aprilo: monato
apro: besto, porko
aprobi: akcepti, amen, aplaŭdi, konsenti, laŭdi, sanktcii
aranĝi: ordigi, organizi, prepari, pretigi, prizorgi, strukturi
arbitra: liberovola, propradecida
arbo: planto
arda: brulanta, fervora, pasia, varmega
arĝento: elemento
arko: cirklo, kurbo
armeo: militoforto
armi: batalopretigi, plifortigi, provizi
armo: armilo, batalilo, detruilo, minancilo, mortigilo, vundilo
arterio: tubeto
artiko: kunligo
arto: kapablo, lerteco, metio, talento, teĥniko
asekuri: certigi, gardi, protekti, sekurigi, sendanĝerigi, ŝirmi, subteni
asembleo: organizo
aserti: certigi, pretendi, verigi
asisti: helpi
asocio: grupo, interligo, interrilato, klubo, kompanio, societo, unuiĝo
aspekti: aperi, ekvidiĝi, mieni, montriĝi, ŝajni, vidigi
ataki: ekdifekti, ekkapti, frapi, mordi, sieĝi, trafi
atendi: antaŭvidi, esperi, fidi, kalkuli, opinii, postuli, prepari, resti, supozi, timi
atenta: konsideranta, vigla
atesti: certigi, ĵuri, montri, pruvi, raporti
atingi: akiri, aliri, efektivigi, gajni, okupi, renkonti, ricevi, tuŝi
aŭdaca: kuraĝoplena, maltima, riskema
aŭdi: aŭskulti
aŭgusto: monato
aŭskulti: aŭdi, obei, sekvi
aŭstralio: kontinento
aŭto: aŭtomobilo, veturilo
aŭtomato: maŝino, meĥanismo, roboto
aŭtoritato: influo, potenco, povo
aŭtoro: elpensinto, farinto, kreinto, verkinto
aŭtuno: sezono
avantaĝo: oportuno, preferaĵo, profito, supereco, utilo
avara: ŝparema
aventuro: ekspedicio, okazaĵo
avenuo: aleo, ŝoseo, strato
averti: antaŭsciigi, atentigi, avizi, deadmoni, konsili, malkonsili
avida: dezirema, posedema, ricevema
azeno: besto
B
babili: blablai, disdiri, interparoli, vortmueli
bagatela: malgrava, malinda, malserioza, neglektinda, sensignifa, senvalora, vanta
baki: kuiri, malmoligi
balai: brosi, purigi
balanci: luli, ŝanceli, svingi
baloti: elekti, voĉodoni
bani: lavi, purigi, saturi, trempi
bapti: inaŭgri, purigi, sanktigi
barakti: kontraŭstari, lukti, malcedi, penadi, rezisti, svingi, tordiĝi
batali: ataki, barakti, defendi, kontesti, kritiki, lukti, refuti
bati: frapi, mortigi, punfrapi
bedaŭri: ĉagreni, domaĝi, funebri, malĝoji, malkontentigi, penti
bela: brila, eleganta, plaĉa
beni: favori, konsekri, sanktigi
bezoni: deziri, malhavi, necesigi, postuli
blanka: kompleta, neplenigita, senrezulta
blasfemi: insulti, malbeni, ofendi, sakri​​​​​​​
bleki: boji, grumbli, grunti, heni, hojli, hurli, kluki, kriegi, miaŭi, muĝi, pepi, trili, ululi
blinda: kripla, vidopovomanka
blonda: flava, helobruna, heloflava, ora
blua: cejana, ĉielkolora, kobalta, lazura, safira, turkisa
boji: bleki, parolaĉi
boli: ardi, eksplodi, fervori, fulmi, ŝaŭmi
bona: afabla, favora, feliĉa, helpema, humana, kompatema, konforma, laŭregula, perfekta, profitiga, taŭga
brava: bonokora, honesta, kuraĝa, lojala, maltima
brili: fajri, flagri, flami, flori, fulmi, glimi, heli, lumi
brui: atentigi, ĉirpi, eksplodi, kraki, krii, sibli, tondri, tumulti, zumi
bruli: ardi, flagri, flami, konsumiĝi
bruna: malhela
buĉi: mortigi
C
cedi: allasi, fleksiĝi, kliniĝi, malokupi, nekontraŭstari, obei, retrocedi, rezigni, sinretiri
certa: difinebla, nedubanta, nedubebla
cetera: restanta
cirkuli: ĉirkaŭiri
citi: mencii, ripeti
civila: laika?, neeklezia, nepolitika
civilizi: klerigi, kulturigi, malbarbarigi, mildigi, plidelikatigi
Ĉ
ĉagreni: ĉikani, inciti, malplezurigi, tedi, turmenti
ĉarma: agrabla, alloga, loga, plaĉa
ĉasi: persekuti
ĉerpi: elpreni, eltiri
ĉesi: finiĝi, halti
ĉifri: enciferigi

D
danci: balanciĝi, korposkui
daŭri: estadi, persisti, sinteni, vivi
deci: kongrui, meriti, taŭgi
decidi: destini, determini, difini, solvi, verdikti
dediĉi: destini, fordoni, oferi
defendi: argumenti, helpi, kontraŭstari, pledi, protekti, ŝirmi
deĵori: ofici, servi
deklari: anonci, proklami, publikigi, sciigi
delegi: deputi, komisii, misii
delikata: difektebla, diskreta, dolĉa, elektema, impresebla, maldika, malforta, milda, neofendema, netroiganta, nobla, plaĉa, rafinita, sagaca, sentema, subtila, tikla
densa: dika
dependi: aparteni, obei
deponi: postlasi, precipitigi, sedimentiĝi, surfundigi
deputi: delegi
desegni: bildigi, figuri, konturi, pentri, plani, priskribi, projekti, skizi, streki
destini: asigni, dediĉi, difini, disponi
detala: kompleta, pendanta, preciza
deteni: malhelpi, malpermesi
determini: decidi, destini, difini, pliprecizigi
detrui: abolicii, cindrigi, disbati, faligi, forbalai, forigi, forstreki, forviŝi, frakasi, konsumi, malkonstrui, mortigi, neniigi, nuligi, pereigi, polvigi, renversi, rompi, ruinigi
devi: bezoni, ŝuldi
deziri: avidi, envii, sopiri
difekti: alteracii, fuŝi, konfuzi, korodi, kripligi, malutili, rompi, subfosi
diferenci: dekliniĝi, devii, distingiĝi, diverĝi, kontrasti, varii
difini: asigni, atribui, fiksi, klarigi, precizigi, preskribi, vortigi
digesti: asimili
dika: granda
diligenta: agema, atenta, efika, fervora, laborema, rapida, zorgema
diri: esprimi, paroli, rakonti
diskuti: debati, disputi, polemiki
disputi: debati, diskuti, konflikti, kvereli, opinii, polemiki
distingebla: kontrasta, neta
distingi: kontrasti, malkonfuzi, percepti
distri: malabsorbigi, malatentigi, malenuigi, mallacigi, malstreĉi
distribui: disdividi, disdoni, dispartigi
diveni: hipotezi, konjekti, supozi, suspekti
diversa: malsama, malsamspeca
dividi: apartigi, disapartigi, disdoni, disigi, distribui, divizori, fendi, onigi, partopreni, tranĉi
dolĉa: agrabla, ĉarma, delikata, facila, glata, ĝuiga, kvieta, malakra, miela, modera, plaĉa, sukera, velura
domaĝi: indulgi, kompati
doni: disponigi, donaci, estigi, konsenti, oferi, rezultigi
dorloti: ami, daŭrigi, favori, karesi, komplezi, permesadi, superŝuti
dresi: eduki, ekzerci, malsovaĝiĝi, trejni?
droni: embarasiĝi, enprofundiĝi, implikiĝi, malaperi, perdiĝi, perei, ŝipperei, sufokiĝi
dubi: heziti, ŝanceliĝi, sindemandi?
E
ebena: glata, plata
ebla: eventuala, probabla
ebria: malsobra
eduki: disciplini, flegi, guverni, instrui, kulturi, malsovaĝigi
efektiva: fakta, reala, vera
efemera: maldaŭra, malkonstanta, nedaŭra, pasanta, pasema, unutaga
efika: agema, diligenta, drasta, energia, forta, intensa
efiki: fari, influi
ega: enorma, giganta, kolosa
ekipi: garni, instali, provizi
eksciti: agiti, elektrumi, inciti, intensigi, plivivigi, stimuli, vigligi
ekskursi: migri, promenadi, promeni
ekspedi: enpoŝtigi, sendi
eksplodi: brui, diskrevi, disrompiĝi, dissalti, dissplitiĝi, ekflami, eksterigi, flagri, komenciĝi
ekstrema: altograda, fora
ekzakta: ĝusta, preciza, senerara
ekzameni: esplori, pririgardi, rigardi
ekzekuti: mortigi
ekzerci: lertigi, trejni
ekzisti: esti, vivi
elasta: aliformiĝebla, fleksebla, kuntiriĝanta?, malrigida
eleganta: distinginda, pimpa, ŝinka
elekti: baloti, preni, voĉodoni
elstara: eminenta, rimarkinda
eminenta: elstara, fama, glora, rimarkinda, unuaranga
ena: interna
enketi: detektivi, esplori
enorma: ega, grandega
entrepreni: iniciati, komenci
envii: avidi, ĵaluzi
erari: malpravi, peki
escepti: malakcepti, preterlasi
eskapi: eviti, saviĝi
esperi: antaŭvidi, atendi, deziri, fidi, sopiri
esplori: ekzameni, enketi, informiĝi, serĉi, sondi, studi
esprimi: vortigi
establi: fondi, instali, malfermi, starigi
esti: ekzisti, troviĝi
estingi: ĉesigi, kvietigi, malaperigi, malŝalti, sufoki
etendi: disvastigi, malplidikigi, pliampleksigi, plilongigi, sterni, streĉi
eterna: ĉiama
evidenta: certa, klara, okulofrapa, palpebla, senduba, videbla
eviti: eskapi, forkuri
evolui: aliformiĝi, disvolviĝi, evolucii
F
facila: neintensa, senpena
falĉi: buĉi, detranĉi, mortigi
faldi: krispigi, sulkigi
fali: etendiĝi, malkreski, malleviĝi, supreniri
falsa: artaĵa, artefarita, falsita, malvera, neaŭtentika, neĝusta, nenatura, nevera
falsi: imiti, ŝajnigi, trompi
fama: konata, populara
familiara: intima, senceremonia, senĝena
fandi: likvigi
fanfaroni: brustoŝveli, pretendi, singlori, sinlaŭdi
fari: agi, efektivigi, efiki, estigi, fabriki, formi, igi, kaŭzi, kompili, komponi, krei, nomumi, okazi, pretigi, produkti, verki
farmi: ekspluati, lui
fasti: abstini, malsati, sindeteni
favora: bonvola, faciliga, helpopreta, helpotaŭga, indulga, komplezema, sukcesiga
feliĉa: beata, ĉarma, ĝoja, prospera, rava
fera: fortika, malmola, neindulga, nelacigebla, senceda, severa
fermi: fini, kroni, ŝlosi
fervora: diligenta, pasia
festeni: frandi
festi: celebri, glori, soleni
fidela: ekzakta, fidinda, lojala
fidi: konfidi, kredi
fiera: aroganta, malhumila, malmodesta, memfida, sinŝatanta, vanta
fiksa: nemovebla, senŝanĝa
fiksi: alforĝi, alglui, alkroĉi, alligi, alteni, definitivigi, difini, firmigi, najli, senmovigi
fini: abolicii, detrui, ekstermi, estingi, faligi, fermi, kompletigi, kroni, nuligi, plenumi, renversi, ruinigi
firma: daŭra, fiksita, fortika, kompakta, konstanta, nerompebla, neŝancebla, neskuebla, persista, sekura, solida, stabila
flati: kaĵoli, laŭdi
flava: citrona, hela, trikita
flegi: bonoteni, kreskigi, prizorgi, zorgi
fleksi: adapti, arkigi, cedigi, konformigi, kurbigi, obeigi
fliki: ripari
flirti: amindumi, koketi, papili
flugi: flui, gliti, pasi
flui: flugi, kuri, ruliĝi, superŝuti, verŝigi
flustri: brueti, murmureti, suflori, sursuri
fondi: bazi, establi, fundamenti, instali, krei, motivi, starigi
fora: malproksima
forgesi: enterigi, entombigi, formeti, malmemori
forĝi: formi
forta: altgrada, firma, fortika, intensa, kapabla, potenca
fortika: fera, firma, roka, ŝtala
fosi: bori, esplori, kavigi, plugi, profundigi, serĉi
fotografi: foti
frakasi: afliktegi, detrui, dispecetigi, disrompi, ekstermi, neniigi, nuligi, plenovenki, polvigi, refuti, rompi, ruinigi
frandi: festeni, ĝui, gustumi, manĝegi, sinregali
frapi: aplaŭdi, atentigi, bati, mirigi, plagi, plaŭdi, puni, trafi, tuŝegi, vipi
fremda: ekstera, ekzota, malpropra, nekonata, senrilata, transmara
freneza: delira, furioza, mania, muŝa, sciura
freŝa: bonokvalita, bonostata, difektita, ĵusa, vigla
friti: kuiri
frizi: krispigi
froti: grati, poluri, premoŝovi, skrapi, viŝi
fuĝi: forkuri, rifuĝi
furioza: freneza, kolera, rabia, sovaĝa
fuŝi: difekti, faraĉi, saboti, veneni
G
gaja: bonohumora, faciloanima, ĝojomiena, kontenta, ridohumora, viva
gajni: akiri, atingi, enspezi, konkeri, perlabori, profiti, ricevi, rikolti
garantii: asekuri, aserti, certigi, kaŭcii, prirespondi, promesi, responsi
gardi: atenti, evitigi, konservi, protekti, reteni, ŝirmi, teni
garni: ekipi, ornami, provizi
gesti: signi
giganta: ciklopa, ega, grandega, kolosa, mamuta
glata: dolĉa, facila, flata, glita, karesa, malraspa, plata, senbara, senembarasa, senobstrukca
gliti: rampi
gracia: bela, delikata, plaĉa
granda: ampleksa, elefanta, eminenta, forta, giganta, grava, kolosa, potenca, troa
grandioza: granda, impona, majesta, pompa
grati: froti, skrapi
gratuli: bondeziri, komplimenti
grava: influa?, serioza, signifa
grimpi: rampi, suriri
grinci: brui, knari
griza: cindrokolora, pala, senkolora
grumbli: bleki, brui, murmuri
gvidi: direkti, estri, regi
Ĝ
ĝemi: plendi
ĝenerala: malspeciala, neaparta, neindividua
ĝeni: bari, heziti, konfuzi, malfaciligi, malhelpi, obstrukci, premi, tedi
ĝentila: afabla, bonomaniera, deca
ĝoja: feliĉa, gaja, kontenta
ĝoji: ĝui
ĝui: frandi, ĝoji, koni, profiti, sperti, uzi
ĝusta: konforma
H
haki: apartigi, detrui, difekti, tranĉi
halti: ĉesi, frostiĝi, intermiti, paŭzi, ripozi, striki
havi: disponi, interrilati, porti, posedi, prezenti, sperti
hejti: klimatizi, varmigi
hela: brila, klara, luma, pala, serena
helpi: akceli, apogi, asisti, defendi, faciligi, favori, oferi, peri, progresigi, protekti, subteni, sukuri
heredi: ricevi, transdoni, transigi
heziti: dubi, ĝeni, halti, palpi, ŝanceliĝi, timi
honesta: brava, fidela, konscienca, lojala, verema
honti: humiliĝi, malfieri
humana: bonofarema, helpema, kompatema
humida: malseka
humila: malfiera, respektema
Ĥ
I
identa: egala, kongrua, sama
ignori: malatenti, neatenti, neglekti, preteratenti, preterlasi, prisilenti
ilustri: klarigi, ornami
imagi: elpensi, fantazii, koncepti, pentri, prezenti, supozi
imiti: inspiriĝi, kopii, moki, paŭsi, reprodukti, ŝafi, samfari, speguli
impliki: bari, bridi, ĉirkaŭtordi, ĉirkaŭvolvi, embarasi, enteni, ĝeni, kompliki, konfuzi, ligi, malfaciligi, malhelpi, obstrukci, vindi
importi: aĉeti, enporti, venigi
inciti: agaci, agiti, ĉagreni, defii, eksciti, instigi, iriti, malamuzi, naski, nervozigi, piki, provoki, spiti, stimuli, suferigi, turmenti, veki, vigligi
indiferenta: apatia, flegma, glacia, inerta, malvarma, sendiferenta, senzorga, tutegala
indigni: ĉagreni, skandali, ŝoki
indiki: atesti, informi, montri, sciigi, sugesti, supozigi
indulgi: domaĝi, kompati, pacienci, pardoni
infekti: malsanigi
influi: efiki, inspiri, instigi, lobii, modifi
informi: anonci, avizi, indiki, klarigi, konigi, sciigi
iniciati: debuti, entrepreni, envojigi, impulsi, inaŭgri, instigi, komenci, lanĉi, levi, pioniri, veki
injekti: enŝprucigi
insidi: malutili, trompi
insisti: akcenti, emfazi, intensigi, obstini, persisti, reliefigi, substreki, trudi, urĝi
inspiri: dikti, estigi, gvidi, infekti, influi, inokuli, instigi, komuniki, konsili, suflori, sugesti
instali: aranĝi, ekipi, enoficigi, enpostenigi, establi, fondi, munti, organizi, starigi
instigi: admoni, alvoki, decidigi, impulsi, inciti, influi, iniciati, inklinigi, inspiri, inviti, konsili, kuraĝigi, logi, peli, persvadi, premi, puŝi, rezultatigi, sproni, stimuli, suflori, sugesti, tenti, urĝi, vigligi
instrui: eduki, instrukcii, kateĥizi, klerigi, lernigi
insulti: blasfemi, humiligi, malbondiri, mallaŭdi, moki, ofendi, riproĉi
inteligenta: pensema?, prudenta, saĝa, sagaca, sprita
intenci: celi, plani, projekti, voli
intensa: agema, brila, densa, efika, forta, klara, vigla, viva
interesi: gravi, koncerni
interna: ena, malekstera
interpreti: klarigi, komenti, ludi, malkaŝi, plenumi, prezenti, traduki
intima: familiara, hejmeca, interna, neekstera, nepublika
inundi: superbordiĝi, superverŝi
inventi: elpensi, eltrovi, krei, malkovri
inviti: alvoki, instigi, logi, peti
iri: funkcii, moviĝi, progresi, vagi, veturi
izoli: apartigi, bari, ĉesigi, ekzili, relegacii
J
juĝi: arbitracii, decidi, esplori, esprimi, kritiki, taksi, trovi
juna: freŝa, nova
jungi: alligi
justa: ĝusta, leĝa, prava, rajta
Ĵ
ĵaluza: avida
ĵeti: direkti, estigi, formovi, puŝi
ĵuri: atesti
K
kaduka: efemera, falonta, malfortika, pereonta, putra, ruiniĝinta, ŝima
kalkuli: alklasigi, komputi, konsideri, nombri
kanti: bleki, ĉirpi, deklami, flustri, pepi, sursuri
kaprica: neantaŭvidebla, nekonstanta, senkaŭza, senmotiva, stranga, subita
kapti: atingi, delogi, eniĝi, invadi, logotrompi, okupi, preni, rabi, suprizi, trafi
karesi: dorloti, feliĉigi, plezurigi, tuŝeti
kaŝi: forĵongli, forsekretigi, forsilenti, kovri, malmontri, maski, sekreti, ŝirmi, sufoki, vuali
kelka: ia, ioma
klara: distingebla, evidenta, hela, klara, malkonfuza, malraŭka, neobtuza, preciza, videbla
klasika: harmonia, imitinda, konservinda, matura, modela, norma, referenca, stabila, tradicia
klini: cedigi, emigi, inklinigi, obei, oblikvigi, subigi
knedi: formigi, miksi, premadi, prilabori
knufli *​​​​​​​: amoroteni, karesobrakumi, karesoteni
koketa: eleganta, flirtema, galanta, ornamoama
kolektiva: komuna, korporacia, kuniganta, opa
koleri: boli, eksplodi, flamiĝi, furiozi
kolizii: interbatali, karamboli, konflikti, kontraŭi, neakordiĝi, puŝiĝi, renkonti, tuŝegi
komandi: estri, ordoni
kombi: malkonfuzi, ordigi, purigi
kombini: interaranĝi, kunigi, kunmeti, kunordigi, lig, permuti, ŝpini, teksi, unuigi
komenci: eki, entrepreni, envojigi, inaŭgri, iniciati, lanĉi, malfermi, starti, veki
komerci: aĉeti, interŝanĝi, negoci, reklami, ŝakri, vendi
komforta: favora, oportuna, ripoziga
komika: amuza, komedia, ridiga
komisii: delegi, farigi, konfidi, starigi
kompari: interrilatigi, rilatigi
kompati: domaĝi, kondolenci
kompensi: ekvilibrigi, kontraŭpezi, kovri
kompetenta: kapabla, konohava, lerta
kompleta: perfekta, plena, senerara, senmanka, tuta
komplezi: bonovoli, dorloti, kontentigi, volonti
kompliki: malfaciligi, malsimpligi
komponi: kombini, konstrui, kunmeti, verki
kompromiti: enmiksi, misfamigi
komuna: banala, ĝenerala, ordinara, socia, triviala, vulgara
komuniki: infekti, inokuli, konigi, sciigi, transdoni, transigi
koncentri: akumuli, amasigi, arigi, fokusigi, kolekti, maldiluli
koncerni: interesi, rilati, temi, tuŝi
kondamni: destini, devigi, mallaŭdi, verdikti
konduki: agigi, alvenigi, direkti, ebligi, gvidi, irigi, piloti, regi
konfesi: agnoski
konfirmi: apogi, aserti, aŭtentikigi, certigi, firmigi, jesigi, konfirmacii, kontroli, pravigi, pruvi, rajtigi, sankcii, subskribi, subteni
konfiti: konservi
konforma: adekvata, ekzakta, fidela, laŭa, modela, obea
konfuzi: difekti, embarasi, hontigi, impliki, intermiksi, konsterni, kunfandi, malaranĝi, maltrankviligi, miksi, nebuligi, senaplombigi
koni: ĝui, koncepti, scii, sperti, suferi
konjekti: antaŭkoni, antaŭscii, deĉifri, diveni, supozi, suspekti
konkuri: vetobatali
konsenti: akcepti, aprobi, cedi, jesi, kredi, malrifuzi, samoopinii
konservi: fordoni, gardi, persisti, protekti, reteni, rezigni, savi, ŝpari
konsideri: ekzameni, kalkuli, mediti, pripensi, rigardi, ŝati, taksi
konsili: instigi, rekomendi
konsoli: malakrigi, mildigi
konstanta: daŭra, kontinua, nepasa, senhalta
konstrui: aranĝi, komponi, organizi, starigi
konsumi: detrui, elĉerpi, elspezi, elsuĉi, formanĝi, foruzi, lacigi, malfortigi, pereigi, ruinigi
kontenta: feliĉa, ĝoja, sata, sendezirema
kontesti: batali, malakcepti, malkonfirmi, malkonsenti, pridisputi, protesti, refuti, rifuzi
kontroli: ekzameni, esplori, inspekti, konfirmi, konvinkiĝi, superrigardi
konvena: deca, konforma, oportuna
konversacii: interparoladi, konversi
konvinki: argumenti, decidigi, evidentigi, persvadi, pruvi
korekti: amendamenti, amendi, editori, ĝustigi, plibonigi, rebonigi, reĝustigi, retuŝi, ripari, ŝanĝi
kovri: drapiri, enteni, envolvi, garni, inkluzivi, kaŝi, kompensi, ŝirmi, ŝuti, tapeti, tegi, trakti, vesti, vindi, vuali
kraĉi: elĵeti, sputi
kredi: aprobi, fidi, konfidi, konsenti, opinii, supozi
krei: aranĝi, establi, estigi, instali, naski, organizi, starigi, veki
kreski: altiĝi, burĝoni, flori, ĝermi, grandiĝi, leviĝi, naskiĝi, plifortiĝi, pligrandiĝi, pliintensiĝi, vastiĝi
krevi: eksplodi, fendiĝi, kraki, rompiĝi, splitiĝi
krii: voĉi, voki
kripla: difektita, kapablomanka, malsana, vundita
kritiki: batali, ekzameni, juĝi, mallaŭdi, moki, recenzi
kroĉi: fiski, implikiĝi, ligi
kruda: abrupta, bruta, instinkta, malagrabla, malĝentila, malklera, malmilda, natura, nedelikata, neharmonia, nekulturita, nekuririta, nepreparita, neprilaborita, primitiva, sovaĝa, vulgaroanima
kruela: aflikta, doloriga, malĝojiga, malhumana, suferiga, turmentema
kruta: abrupta, dekliva
kudri: kunigi, kunligi
kuiri: baki, brogi, friti, infuzi, kradorosti, poĉi, rosti, stufi
kulturi: bredi, civilizi, eduki, formi, klerigi, nutri, plugi, sterki, zorgi
kuraci: resanigi, sanigi, terapii
kuraĝa: aŭdaca, brava, heroa, maltima, nobla
kurioza: nekutima, rimarkinda, stranga, vidinda
kvieta: dolĉa, malsovaĝa, milda, nekolerema, nepasia, paca, pacema, paciga, senmova
L
laca: konsumita, malfreŝa, malvigla, tedita
lama: difektita, kripla, malĝusta, nekompleta, netaŭga
larĝa: ampleksa, granda, multampleksa, vasta
lasta: ekstrema
laŭa: konforma, kuŝanta
laŭdi: aprobi, flati, glori, panegiri
laŭta: efekta, emfaza, forta, intensa
lavi: bani, gargari, lesivi, purigi, tani
lerni: edukiĝadi
lerta: facilmova, gracia, kapabla, rapida
levi: altigi, iniciati, plialtigi, pliigi, suprenirigi
libera: arbitra, aŭtonoma, facila, kvita, laŭplaĉa, nedevigita, nemalhelpata, nesubmetita, senbara, senceremonia, senembarasa, senĝena, senregula, spontanea, vakanta
ligi: alĉenigi, alglui, alteni, ebligi, fiksi, impliki, interplekti, interrilatigi, kateni, kroĉi, kunigi, limigi, najli, nodi
liveri: alporti, doni, havigi, prezenti, provizi, transdoni
logi: altiri, instigi, inviti, naski, tenti
loĝi: gasti, nestiĝi, restadi, rezidi
lojala: fidela, fidinda
longa: akcenta, daŭra, eterna, fermita, granda, tirata
lubriki: glitemigi, olei, ŝmiri
ludi: distri, hipokriti, muziki, ŝajnigi, sinamuzi, sindistri
lui: farmi, prunti
lukti: barakti, batali
luli: balanceti, dormigi, kvazaŭdormigi, kvietigi, oscili
luma: hela, senzorga
lumi: brili, radii
M
maĉi: dispremi, mueli, pisti
majesta: grandioza, pompa
malica: malbonofarema, malfeliĉigema
manĝi: gluti, konsumi, maĉi
manipuli: funkciigi, manovri, preni, uzi
manki: foresti, malesti
manovri: atingi, klopodi, manipuli
marŝi: iri, paŝi
masoni: konstrui, starigi
matura: esplorita, finstudita, forta, kapabla, plenokreska, provita, taŭga
mediti: absorbi, cerbumi, enpensiĝi, pripensi, silentiĝi
melki: eltiri
memori: gravuri, konservi
mencii: citi
mensogi: ŝajnigi
meriti: deci
meti: transigi
mezuri: difini, taksi
migri: ekskursi, iri, nomadi, translokiĝi, vojaĝi
miksi: konfuzi, maldistingi
milda: afabla, dolĉa, malakra, modera, plaĉa
militi: batali
minaci: pendi, sieĝi, ŝvebi, timigi
miri: admiri
mistifiki: blufi, iluzii, ŝerci, trompi
modela: inda, paradigma, perfekta, taŭga
modera: meza, modesta, sobra
moderna: freŝodata, hodiaŭa, malantikva, nuna, nunepoka, nuntempa
modesta: humila, malimpona, senbrila, senluksa, senpompa, simpla
modifi: aliigi, influi, ŝanĝi, variigi
moki: insulti, ironii, kritiki, ofendigi, priridi, rikani, satiri
mola: fleksebla, knedebla, malakra, milda, palata, premebla
montri: detruiĝi, droni, eksterigi, ekstermiĝi, elmeti, elviŝiĝi, estingiĝi, evidentigi, finiĝi, forpasi, indiki, komuniki, malestiĝi, malkaŝi, malvolvi, manifesti, perei, prezenti, pruvi, revelacii, ruiniĝi, sciigi, velki, vidigi
mordi: ataki, ekdifekti, ekkonsumi, entranĉi, korodi, skrapi
morti: detruiĝi, droni, ekstermiĝi, elviŝiĝi, estingiĝi, finiĝi, forpasi, malestiĝi, perei, ruiniĝi, velki
movi: decidigi, funkciigi, impulsi, instigi, irigi, peli, transloki
mueli: afliktegi, babilaĉi, maĉi, picetigi, pisti, premi, ripetadi, senenergiigi
muĝi: bleki, brui
multa: abunda
munti: enfiksi, instali, komuti, konekti, kunmeti
murmuri: flustri, grumbli
muta: senparola
N
naiva: fidema
naski: akuŝi, estigi, kaŭzi, krei, okazigi, produkti
naŭzi: mallogi, tedi
necesa: bezonata, neevitebla, okazonta
neglekti: flankenlasi, ignori, malzorgi, neatenti, preteratenti
nekonfuza: klara
nepra: certa, deviga, necesa, neevitebla
neta: nekonfuza, preciza, sentara
nigra: abomeninda, fulga, griza, inka, karba, malhela, malica, malluma, roza
nobla: alta, altruista, brava, heroa, honesta, ideala, justa, malavara, malegoisma, malvulgara, modela, morala, sublima
normala: laŭregula, norma, ordinara
nova: anstataŭiga, freŝa, juna, ĵusa, ĵusaperinta, komenciĝanta
nuda: malprovizita, neprovizita, nevestita, senornama
O
obea: konforma
obei: cedi, dependi, humiliĝi, klini, konformiĝi, sklaviĝi, subiĝi, submetiĝi
oblikva: kliniĝanta, malrekta, transversa, traŝultra
observi: ekzameni, esplori, konformiĝi, konsideri, obei, plenumi, rimarki, sekvi
obstina: malcedema, nekonvinkebla, senmova, spitema
ofendi: blasfemi, ĉagreni, indignigi, insulti, kolerigi, kontraŭi, malobei, rompi, skandali, ŝoki, transpaŝi, vundi
oferi: dediĉi, konsekri, viktimigi
oferti: proponi
oficiala: aŭtoritata, kompetenta, sankciita

ofta: multofoja
okazi: aperi, estiĝi, fali, fari, fariĝi, veni
okulofrapa: atentigi, rimarkinda
okupi: akiri, ĝeni, kapti, klopodi, posedi, preni, teni, tiri, zorgi
oponi: kontraŭi, obĵeti, opozicii
oportuna: favora, komforta, konvena, taŭga
opozicii: kontraŭi, kontraŭstari, oponi
ordinara: kutima, ofta, sendistinga
ordoni: dekreti, dikti, instrukcii, komandi, obeigi, regi
organizi: aranĝi, establi, instali, komponi, ordigi, starigi
ornami: dekoracii
P
pacienca: atendema, pardonema
pafi: ĵeti, trafi
pala: blanka, malbrila, neruĝa, senĉarma, senforta, seninteresa, senkolora, senpova, senviveca
palpebla: evidenta, rimarkebla, tuŝebla
palpi: tuŝoesplori
pardoni: domaĝi, forviŝi, indulgi, kompati, pacienci
paroli: diri, rakonti
pasi: transiri
paŝi: marŝi, piediri
paŭzi: ĉesi, halti, ripozi
peki: erari, krimi, kulpi
peli: alkuri, alvenigi, impulsi, instigi, irigi, persekuti, puŝi
penetri: diveni, eniĝi, eniri, enprofundiĝi, malkovri
peni: klopodi, labori, provi, strebi, streĉi, ŝviti
pensi: opinii
penti: bedaŭri, ĉagreniĝi
perdi: konsumiĝi, malaperi, malŝpari, perei, seniĝi
perei: detruiĝi, morti, mortiĝi, neniiĝi, perdi
perfekta: modela, sendifekta, senerara, senmakula, senmanka, senpeka
perfidi: malfideliĝi, malkaŝi, mallojali, trompi
permesi: akcepti, allasi, ebligi, toleri
persekuti: maltrankviligi, obsedi, peli, postiri, postkuri, sieĝi, turmenti
persisti: algluiĝi, daŭri, daŭrigi, enradikiĝi, insisti, kroĉiĝi, obstini, pacienci
pesi: esplori, mezuri
petoli: amuzi, kaprioli, sinamuzi
peza: graza, peniga, ŝarĝita, teda
piki: eksciti, enigi, inciti, kolereti, vundeti
plaĉi: kontentigi, simpatiigi
planti: enradikigi
plata: ebena, glata, senreliefa
plekti: kunigi, kuntordi, ŝpini, teksi
plena: granda, kompleta, sata, saturita, senmanka, sufiĉa, tuta
plendi: ĝemi, lamenti, maldanki, plori, protesti, sopiri
plori: lamenti, larmi, plendi, vei
plugi: kulturi
pluraj: diversaj, kelkaj
populara: disvastigita, elementa, ĝenerala, komprenebla, konata, kutima, triviala, vulgara
porti: suferi, teni, toleri, translokigi, transporti
posedi: havi, kapti, okupi, proprieti, proprumi, sciopovi, teni
povi: eble, povoscii, rajti
prava: justa, vera
precipa: ĉefa, grava
preciza: akurata, detala, ekzakta, ĝusta, klara, neta
preni: akcepti, akiri, ĉerpi, ekokupi, ekposedi, elekti, havigi, kapti, kompreni, konsideri, provizi, rabi, ricevi, rilati, ŝteli
prepari: antaŭzorgi, pretigi
preskribi: instrukcii, ordoni
preta: disponebla, preparita, tuja
pretendi: arogi, blagi, fanfaroni, mensogi, ŝajnigi
prezenti: antaŭmeti, doni, esprimi, formi, konduki, konsistigi, liveri, ludi, meti, montri, montri, nomi, proponi, rekomendi, reprezenti, reprodukti, signifi, simboli, starigi, submeti
privata: eksterofica, interna, neŝtata
probabla: ebla, senduba, verŝajna
procedi: aliri, efektivigi, elpaŝi, manipuli, trakti
profunda: fundamenta, malproksima, radikala
progresi: perfektiĝi, prosperi
proksima: najbara
promeni: ekskursi, migri, vagi, vojaĝi
promesi: certigi, devontigi, esperigi, ŝarĝiĝi, ŝuldiĝi, taskiĝi
propagandi: adeptigi, disanonci, disfamigi, disvastigi, rekrutigi, varbi
proponi: prezenti
prosperi: brili, flori, progresi, sukcesi
protekti: defendi, gardi, patroni, ŝirmi
protesti: indigni, kontraŭdiri, malakcepti, nei, refuti, rifuzi
provi: eksperimenti, ekzameni, gustumi, pruvi, sperti, testi, uzi
provoki: agiti, defii, elvoki, inciti, instigi, kaŭzi, spiti
prudenta: antaŭzorgema, konvencia, malriskema, singarda
pruvi: argumenti, demonstracii, demonstri, dokumenti, ilustri, pledi
pura: ĉasta, esenca, ĝusta, kerna, sankta, sendifekta, senmakula, senmiksa, senpeka, virga
putri: degeneri, dekadenci, difektiĝi, eroziiĝi, gangreni, ŝimi, velki
R
rabi: forpreni, forŝiri, kapti, ŝteli
rampi: gliti, grimpi, humiligi, ŝoviĝi
raporti: atesti, informi, referi, sciigi
raŭka: malklara, obtuza, raspa, skrapanta
ravi: amuzi, delekti, entuziasmigi, ĝojigi, plezurigi
reala: efektiva, ekzistanta, fakta, kerna, kontrolebla, objektiva, palpebla
recenzi: kritiki
reciproke: samefika
redukti: degradi, dekadencigi, dekumi, limigi, malgrandigi, mallevi, restrikti, senvalorigi
reflekti: ekvivalenti, imiti, kapti, kopii, redoni, refrakti, reprezenti, reprodukti, speguli, speguli, traduki
regali: manĝigi, rekompenci, servi
regi: dikti, direkti, efiki, estri, gvidi, influi, komandi, konduki, mastri, obeigi, sciopovi, stiri
rekta: nedeflankiĝanta, nedevojiĝa, nekurba, senornama, senpera
relativa: dependa, kompara, kondiĉa, neabsoluta, proporcia, rilata
renkonti: ektuŝegi, kolizi, kunpuŝiĝi, trafi
renversi: detrui, ekstermi, faligi, inversigi, ruinigi
reprezenti: anstataŭi, simboli
respekti: akcepti, atenti, estimi, honori, konsideri, omaĝi, plenumi, timi
respondi: ekvivalenti, kongrui, reciproki
resti: estadi, konserviĝi
revi: aspiri, deziri, imagi, sonĝi
revizii: apelacii, ekzameni, inspekti, priserĉi, serĉi, superrigardi
revolucii: ŝtatorenversi, tumulti
rezigni: abdiki, cedi, forĵeti, forkonsenti, forlasi, formeti, kapitulaci, lasi, malpretendi, rezignacii
rezisti: kontraŭstari, malcedi
rezoni: argumenti, diskuti, ekspliki, konsideri, prijuĝi, pripensi, pruvi
ribeli: agiti, inciti, revolucii, rifuzi, tumulti
riĉa: abunda, kara, malmanka, multekosta, multvalora
ricevi: akcepti, akiri, atingi, gajni, kolekti, okupi, preni, rikolti
rifuĝi: fuĝi, savi
rifuzi: malakcepti, malkonsenti
rigardi: informi, konsideri, konstati, kontroli, preni, taksi, troviĝi
riĉa: abunda, kara, malmanka, multekosta, multvalora
rigida: neadaptiĝa, necedema, nefleksebla, obstina, paralizita, sama, senmova, ŝtonigita
rikolti: akiri, gajni, ricevi
rimarki: atenti, atentigi, komentarii, komenti, noti, observi, percepti
ripari: korekti, rebonigi
ripeti: rediri, refari
ripozi: ĉesi, dormi, halti, kuŝi, kvietiĝi, malstreĉiĝi, paŭzi, regeneri, resti
riproĉi: admoni, akuzi, kritiki, malaprobi, mallaŭdi, skoldi
riski: kuraĝi, maltimi
riveli: malkovri, sciigi
riverenci: genuofleksiĝi, kliniĝi, klinosaluti, koŭtoŭi
rompi: cedigi, detrui, difekti, faligi, frakasi, venki
ronki: dormobrui
ruĝa: karmezina, karmina, punca, purpura, roza, sanga, skarlata
ruli: turni, volvi
ruza: sagaca, subtila, trompa
S
sabato: tago
sablo: kvarco, mineralo, polvo
saĝa: inteligenta, prudenta, sperta
sagaca: akrevida, eltrovema, elturniĝema, inteligenta, klarjuĝa, penetrema, saĝa, sprita, subtila
sago: pafilo, streko, vergeto
sako: ujo
salato: manĝaĵo
saliko: arbo
salo: spico
salono: ĉambro
salti: danci, kreski, moviĝi, pasi, preterlasi, sinlevi
saluti: akcepti, bonovenigi
sama: egala, identa, nedistingebla, simila
sana: malkripla, sanofavora
sandviĉo: manĝaĵo
sankta: baptita, benita, malprofana
sapo: purigaĵo
sata: kontenta, kontentigita
satiro: parodio
savi: gardi, liberigi, rifuĝi
scii: koni, sciopovi
sciuro: besto, ronĝulo
segi: fendi, tranĉi
seĝo: meblo
seka: sendetala, senfantazia, senmetafora, senornama
sekci: entranĉi, tranĉi
sekundo: mezurouno
sekura: eksterdanĝera, sendanĝera
sekvi: atenti, dividi, observi, postveni
semo: embrio, fekundaĵo, idaro, sango
senco: komprenebleco, memevidento, signifo
sendi: adresi, direkti, ekspedi, eligi, irigi, portigi
senduba: kredebla
senmanka: bena, kompleta, perfekta, plena, sendifekta
senso: aŭdado, flarado, gustumado, palpado, sentumo, vidado
sentara: neta
senti: diveni, emociiĝi, konjekti, korotuŝiĝi, palpi, percepti, rimarki, sensi, supozi
septembro: monato
serĉi: esplori, fosi, trovi
serena: kvieta, senbrua, sennuba, senventa
serio: biblioteko, ĉeno, kolekto, seriaĵo, sinsekvo, vico
serioza: atenta, atentema, grava, multsignifa, nebagatela, nedistriĝema, nefantazia, nefrivola, nekaprica, nerida, neŝerca, neŝercema, solida
serpento: boao, demono, kolubro, rampulo, vipuro
servi: anstataŭi, funkcii, helpi, komplezi, roli, subteni, utili
severa: kruela, malmilda, neeltenebla, netolerema, punema, rigida, rigora, senceda, senkompata, suferiga
signifi: egalovalori, simboli
silenti: muti
silko: fadeno, teksaĵo
simila: analoga, najbara, parenca, proksima, rilata, sama, samoaspekta, samonatura, spegulita
simio: babulo, besto
simpatio: akordo, favoro, harmonio, inklino, konkordo, kunsento, plaĉo, prefero, ŝato
simpla: komprenebla, malkompleksa, naiva, nekomplikita, nura, senafekta, senartifika, senluksa, senornama, senruza, solvebla, uzebla
sincera: honesta, malhipokrita, senmensoga, vera, verema
sindikato: societo
singularo: ununombro
skui: agiti, balanci, eksciti, malfermigi, malfortigi, malstabiligi, ŝanceli, trafi
skulpti: formi
sobra: abstinema, fastema, malebria, modera, nedrinkinta, netrinkinta, prudenta, senpartia, senpasia, singarda
sola: izolita, neakompanata, nehelpata, unika, ununura
solena: brila, ceremonia, grandioza, gravigita, majesta, parada, pompa
solidara: interdependa, komunsorta
solvi: akordigi, decidi, konkludi, malstreĉi, pacigi
soni: brui, esprimiĝi
sopiri: bedaŭri, deziri, malĝoji, redeziri, suferi, suspiri
sorbi: asimili, ĉerpi, difuzi, enpreni, ensuĉi, forviŝi, osmozi, spongi
sovaĝa: furioza, impeta, kruda, maldelikata, malmilda, necivilizita, nekultivita, senbrida
speciala: aparta, faka, neĝenerala, nekomuna, precipa
sperta: kompetenta, lerta
spezi: elkasigi, enkasigi, kasigi
spiti: defii, kontraŭstari, provoki
sprita: eltrovema, inventema, lerta, vigla
starti: eki, komenci
sterni: disvastigi, etendi, kuŝigi, malvolvi, prezenti
stranga: ekstravaganca, fremda, freneza, kurioza, malordinara, nenormala, originala
streĉi: etendi, peni, rigidigi, sterni, tiri, tordi
studi: esplori
stulta: naiva, neklera, sensprita
subita: abrupta
subtila: delikata, maldika
suĉi: ĉerpi, eltiri, sorbi
suferi: dolori, turmenti
sufoki: asfiksii, malhelpi, subpremi
sukcesi: bonostati, flori, prosperi
supozi: diveni, hipotezi, konjekti, kredi
surprizi: alveni, mirigi
suspekti: diveni, malkonfidi, opinii, supozi
svingi: balanci, ekimpulsi, ekmovi, instigi, kirli, vibrigi
Ŝ
ŝafo: besto
ŝakalo: besto, hundo
ŝanceli: endanĝerigi, hezitigi, malfirmigi, malfortikigi, malstabiligi, oscili, renversiĝi, skui, tremigi
ŝanco: ebleco, hazardo, probablo, sorto
ŝargi: enmeti, legi, provizi, ŝarĝi
ŝaŭmo: dispersaĵo, veziketaro
ŝati: ami, aprezi, estimi, frandi, taksi
ŝelo: haŭto, krusto, protektaĵo
ŝirmi: eklipsi, favori, gardi, kovri, patroni, protekti
ŝmiri: lubriki
ŝoveli: forpreni, transŝuti
ŝpruci: elflui, montriĝi
ŝteli: forkapti, preni, proprigi, rabi
ŝtopi: fermi, obstrukci, plenigi
ŝuti: alporti, donadi, faligi, transmeti, verŝi
ŝveli: absorbiĝi, dikiĝi, etendiĝi, kreski, krevi, plialtiĝi, plidikiĝi, plifortiĝi, pligrandiĝi, pliiĝi, plimultiĝi, plivastiĝi, plivolumeniĝi, pufiĝi, tropleniĝi
T
tabako: herbo, nikotiano, planto
tabelo: listo, registro
tablo: meblo
tabulo: materialo, planko, plato, ŝildo
tajli: eltranĉi
tajloro: vestofaranto
tajpi: klavi, skribi
taksi: interkrucigi, kombini, plekti, ŝpini, triki
takto: bruo, mezuro, pulso, ritmo
tapeto: murotegaĵo
tapiŝo: kovraĵo, teksaĵo
tarifo: prezaro
tasko: devo, laboro, ofico, okupo, profesio, rolo, servo
taso: mezurounuo, trinkujo
taŭga: praktika, utila
teatro: beloarto, spektantaro, teatraĵo, teatrejo
tedi: ĉagreni, enuigi, ĝeni, inciti, lacigi, malamuzi, malhelpi, naŭzigi, turmenti
tegi: kovri, vesti
tegmento: tegaĵo
tegolo: plato
teĥniko: arto, medio, procedo
teksi: interkrucigi, kombini, plekti, ŝpini, triki
telefono: aparato
telegrafo: aparato, telegramo
telegramo: depeŝo, mesaĝo, sciigo, telegrafo
telero: manĝilo, plado, vazo
temo: objekto, priparolaĵo, pripensaĵo, pritraktaĵo
temperaturo: mezuro
tempesto: ŝtormo, vetero
tempo: daŭro, epoko, momento, periodo, sezono
tendenco: dekliniĝo, devio, emo, fluo, influo, inklino, kutimo, misio, modo, strebo
tendo: kovraĵo, ŝirmilo
tenera: ama, atentema, delikata, dolĉa, karesema, milda, sentema, subtila
teni: bridi, disciplini, dungi, eduki, funkciigi, havi, kapti, kovri, laborigi, ligi, malhelpi, mastri, mastrumi, nutri, okazigi, okupi, porti, posedi, preni, regi, restigi, stari, zorgi
tenti: inspiri, instigi, logi
teo: trinkaĵo
teorio: klarigo, rezonado
teraso: altano, areo, balkono, belvedero, tegmento
tereno: agokampo, areno, areo, fako, pejzaĝo, teritorio, terosurfaco, topografio
teritorio: spaco, terosurfaco
termometro: varmomezurilo
tero: argilo, grundo, planedo
teruro: ŝoko, timego
testudo: reptilio
tigo: trunketo
tigro: besto, pantero
tinti: sonori, vibri
tipo: modelo
tiri: estigi, havigi, inklinigi, logi, longigi, movi, ricevi, sekvigi
toleri: elporti, elteni, lasi, permesi, suferi
​​​​​​​
tolo: teksaĵo
tomato: frukto, planto, vegetalo
tombo: kripto, monumento
tondi: falĉi, fortranĉi, razi, tranĉi
tondro: krakobruego
tono: sono
tordi: difekti, misformi, volvi
torento: akvofluo
torto: kuko
tradicio: folkloro, heredado, kutimo, legendo, mito, moro, skolo
traduki: anstataŭigi, interpreti, transformi, translingvigi
trafi: atingi, fali, frapi, renkonti, sperti, trovi, tuŝi
tragedio: teatraĵo
tragika: malfeliĉa, tragedia
trajno: vagonaro, veturilo
trajto: diferencigilo, distingilo, eco, karakterizo
traktato: akordo, ĉarto, kontrakto, konvencio, pakto
trakti: diskuti, disvolvi, esplori, klarigi, kontrakti, kovri, marĉandi, negoci, pridiskuti, prilabori, temi
traktoro: veturilo
tramo: vagono, veturilo
tranĉi: dividi, falĉi, fendi, frapi, haki, rompi, sekci, tondi, traiĝi
trankvila: neagitata, paca
trejni: antaŭripeti, ekzerci, prepari
tremi: skuiĝi
trempi: bani, ekstrakti, maceri
treni: haŭli, rampi, tiri
trezoro: multovaloraĵo, valoro
tribunalo: juĝoinstanco, kortumo
tritiko: faruno, grajno, planto
trompi: erarigi, finti, friponi, kokri, kredigi, mistifiki, perfidi, ŝajnigi
trotuaro: irejo, strato
trovi: juĝi, opinii, sperti, suferi, taksi, trafi, travivi
trudi: akceptigi, devigi, dikti, insisti, neprigi, perforti, tirani
trumpeto: blovoinstrumento
truo: aperturo, breĉo, fendo, kaverno, kavo, luko, malfermaĵo, manko, poro
trupo: armeoparto, bando, brigado, grupo, soldataro, taĉmento
tubero: elstaraĵo, ĝibo, nodo, ŝvelaĵo, veruko
tuko: teksaĵo
tumulto: agitiĝo, bruado, ekscitiĝo, interpuŝiĝo, malkvietiĝo, perforto, ribelo
tunelo: fosokavo, galerio, koridoro, ŝakto
turmenti: ĉagreni, ĉikani, dolorigi, inciti, maltrankviligi, martirigi, suferigi, tedi
turni: adresi, aliformi, apliki, celi, direkti, kirli, metamorfozi, meti, movi, ruli, ŝanĝi
turo: konstruaĵo
tuŝi: alproksimigi, koncerni, kontaktiĝi, rilati, ŝanĝi, trafi, trakti
tuta: ĉioma, elĉerpa, elĉerpa, kompleta, kompleta, plena, plena, senmanka
tuta: ĉioma, elĉerpa, kompleta, plena, senmanka
U
ungo: korpoparto
uniformo: kostumo
unika: aparta, eksterordinara, senkompara, sensimila, sola, ununura
universala: ĝenerala, internacia, tutomonda, universa
universitato: lernejo
urbo: civito, domaro, metropolo
urĝi: akceli, insisti, instigi, plirapidigi, postuli
urso: besto, rabobesto
utila: oportuna, profita, taŭga, uzebla
Ŭ
V
vagono: veturilo
vakcino: serumo
valizo: pakumo
valo: vastaĵo
valoro: grado, ŝatoebleco, sumo, taskoebleco
vana: neefektiva, senutila
vanta: bagatela, frivola, malgrava, malmodesta, sinmontrema
vaporo: fumo, konfuzo, nebulo, nubo, stuporo
varii: devii, diferenci, diversi, ŝanĝiĝi
varma: afabla, amika, karesa, kora, milda
varo: komercaĵo, produktaĵo
varti: flegi, gardi, kresikgi, zorgi
vasta: ampleksa, grandospaca
vegetalo: vegetaĵo
vegetara: senvianda
vejno: streko, tavolo, tubeto
veki: agigi, elvoki, estigi, iniciati, kaŭzi, komenci, krei, naski, vigligi
velki: estingiĝi, kadukiĝi, konsumiĝi, morti, putri, senfortiĝi, sensukiĝi
velo: tuko, ventokaptilo
veluro: kovro, ŝtofo, teksaĵo
vendi: aŭkcii, eksporti, kolporti, komerci
veneno: toksaĵo, toksino
venĝi: kompensi, puni, repagi, reprezalii
veni: atingi, moviĝi, okazi, trafi
venki: subigi, superi, superponti, transpasi, triumfi
vento: aero, atmosfero, fluo
ventro: abdomeno
vera: aŭtenta, reala
verda: folia, herba, muska
vergo: branĉeto, fasketo, frondo, kano, skurĝo, tigo
verso: vortaro
verŝi: dekanti, fluigi, pluvigi, ŝuti
veruko: elkreskaĵo, tumoro
vesto: korpokovraĵo, kostumo
veŝto: brustovesto
veti: riski
veturi: iri, translokiĝi
veziko: globeto, sako, ŝaŭmo
viadukto: ponto
viando: karno
vico: sinsekvo
vidi: akcepti, ĉeesti, distingi, kompreni, koni, konstati, observi, percepti, renkonti, rigardi, viziti
vigla: diligenta, ekscita, energia, fervora, freŝa, gaja, observema, pririgardanta, progresanta, rapidoaga, rapidomova
viktimo: oferinto, suferinto
vindi: ĉirkaŭvolvi
vino: ebriigaĵo, trinkaĵo
violono: kordoinstrumento
vipo: batilo
virga: kruda, nedifektita, neesplorita, nekulturata, pura, senamora
virto: bonofaro, bonoinklino, fido, kvalito
viŝi: forgesi, forigi, froti, purigi
vivi: ekzisti, esti
vizaĝo: aplombo, fasado, fizionomio, frunto, honoro, memfido, mieno, senriproĉeco
viziti: aliri, frekventi
voĉo: kanto, krio, parolo, sono
vojaĝi: ekskursi, iri, migri, pilgrimi, turnei, veturi
vojo: irejo
voli: akcepti, celi, decidi, havi, intenci, strebi
volumeno: amplekso, enhavo, grando, kapacito
volvi: rondoirigi, rondometi, ruli, tordi
vomi: elĵeti, ŝprucigi, sputi
vualo: kaŝilo, kovrilo
vulpo: besto, rabobesto
vulturo: birdo
Z
zinko: elemento, metalo
zorgi: atenti, certigi, eduki, flegi, gardi, klopodi, kulturi, maldormi, maltrankviliĝi, okupiĝi, prigardi, responsi, varti
zumi: brui, muŝi
Ĉi tiu verko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Nekomerce-Samkondiĉe 4.0 Tutmonda